1. Owners
 2. Connected Services
 3. MyT App
 4. Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS IN HET KADER VAN DE DIENSTEN VAN TOYOTA CONNECTED

Deze privacyverklaring beschrijft hoe we uw persoonsgegevens ("persoonsgegevens") zullen behandelen bij het aanbieden van de online-autodiensten waarop u zich kunt abonneren via uw MyT by Toyota-account en waartoe u toegang heeft via de MyT by Toyota-app en het MyT by Toyota-portaal (gezamenlijk de "diensten" genoemd).

U dient deze privacyverklaring samen met het Algemene Toyota privacy- en gegevensbeschermingsbeleid ( het "algemene privacybeleid") te lezen, waarin we op algemene wijze beschrijven hoe en waarom we uw persoonsgegevens verzamelen, wat we met uw persoonsgegevens doen, met wie we ze delen, hoe we ze beschermen en welke de keuzes zijn die u rond uw persoonsgegevens kunt maken.

Wie is verantwoordelijk voor de inzameling en het gebruik van uw persoonsgegevens?

De volgende entiteit is verantwoordelijk voor de inzameling en het gebruik van uw persoonsgegevens:

Toyota Motor Europe SA/NV
Bourgetlaan 60
1140 Brussel
België


In partnerschap met:

Toyota Connected Europe Limited
10th Floor, 14-18 Handyside Street
London N1C 4DN
Groot-Brittannië


Toyota Motor Europe en Toyota Connected Europe Limited worden hierna gezamenlijk vermeld als “Toyota”, “we”, “ons” of “onze”.

Wat is ons engagement?

We zullen uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de relevante privacywetgeving, met inbegrip van Verordening (EU) 2016/679 over de bescherming van individuele personen betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming) ("AVG"), zoals die van tijd tot tijd kan worden gewijzigd, geherformuleerd of vervangen.

Waarom verzamelen en gebruiken we uw persoonsgegevens?

 • We verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
  Om uw abonnement op de diensten te activeren of te deactiveren;
 • Om de diensten aan u aan te bieden;
 • Om uw vragen te behandelen;
 • Ter ondersteuning van onze verkoop- en marketingactiviteiten;
 • Om onderzoek en ontwikkeling te voeren om onze diensten te verbeteren, om nieuwe online-diensten en -oplossingen voor mobiliteit en de wagen te ontwikkelen en om de prestaties van de voertuigen, producten en diensten van Toyota te verbeteren of nieuwe te ontwikkelen;
 • Om onze netwerken, systemen en applicaties te beschermen, te onderhouden en te ondersteunen;
 • Indien redelijkerwijs noodzakelijk in verband met een geschil waarin we direct met u of met een derde betrokken zijn of betrokken kunnen raken.

We zullen uw persoonsgegevens met anderen delen voor de volgende doeleinden:

 • Als u een Toyota-voertuig met ingebouwde functionaliteit voor internetconnectiviteit heeft, kan de operator van het mobiele netwerk dat de dienst voor internetconnectiviteit aanbiedt, wettelijk verplicht zijn om bepaalde identificatie-informatie over u te verkrijgen. Toyota zal die identificatie-informatie van u inzamelen en die informatie verstrekken aan de operator van het mobiele netwerk;
 • Om ons netwerk (nationale distributeurs en erkende verdelers/herstellers) in staat te stellen contact met u op te nemen in het kader van het leveren/implementeren van bepaalde diensten;
 • Wanneer we door openbare instanties (bijv. politiediensten) en rechtbanken verplicht worden om uw persoonsgegevens aan hen bekend te maken;
 • Indien redelijkerwijs noodzakelijk in verband met een geschil waarin we betrokken zijn of betrokken kunnen raken, kunnen we uw persoonsgegevens delen met bijvoorbeeld de andere partij(en) die bij het geschil betrokken is/zijn of met een rechtbank;
 • Als u een op het gebruik gebaseerd verzekeringscontract met een verzekeringsmaatschappij heeft, zullen we op basis van dit contract met de verzekeringsmaatschappij de persoonsgegevens delen die ze nodig hebben om dit contract uit te voeren (bijv. de geolocatie-informatie gekoppeld aan uw Toyota-voertuig, uw rijgedrag, enz.).

Wiens persoonsgegevens worden verwerkt?

Uw persoonsgegevens zullen verwerkt worden, als de persoon die in overeenstemming met onze gebruiksvoorwaarden een abonnement heeft genomen op de diensten.
Merk op dat, als u een andere persoon uw Toyota-voertuig laat besturen/gebruiken, u de verantwoordelijkheid heeft om deze privacyverklaring mee te delen aan die bestuurder/gebruiker, om die bestuurder/gebruiker op de hoogte te brengen van de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens in de context van de diensten.
Als u het eigendom van uw Toyota-voertuig overdraagt aan een andere persoon of aan een wederverkoper, dient u, in de mate dat dit technisch mogelijk is, alle gegevens en inhoud (inclusief alle persoonsgegevens), indien van toepassing, die u op uw Toyota-voertuig heeft opgeslagen en die vanaf uw MyT by Toyota-account toegankelijk zijn, te verwijderen voor u het eigendom van uw Toyota-voertuig overdraagt.

Welke persoonsgegevens worden ingezameld?

We verzamelen en gebruiken de volgende persoonsgegevens:

 • Identiteitsinformatie (bijv. aanspreking, familie- en voornaam, moedertaal);
 • Contactinformatie (bijv. mobiel telefoonnummer, e-mailadres, postadres);
 • Als u een Toyota-voertuig met ingebouwde functionaliteit voor internetconnectiviteit heeft, identificatie-informatie aangevraagd door de operator van het mobiele netwerk die de dienst voor internetconnectiviteit aanbiedt (bijv. kopie van identificatiedocumenten, details van kredietkaarten);
 • Informatie met betrekking tot uw MyT by Toyota-account (bijv. voorkeurmethode voor contactopname, abonnementsinformatie, voorkeurtaal voor communicatie, voorkeur voor erkende verdeler/hersteller);
 • Geolocatie-informatie gekoppeld aan uw Toyota-voertuig en/of uw smartphone (bijv. GPS-locatie, geplande bestemming);
 • Rijgedrag (bijv. rijlogboeken, reislogboeken, rijsnelheid, acceleratie- en remsnelheid);
 • Noodcontactinformatie (als u dergelijke informatie in uw MyT by Toyota-account heeft opgegeven);
 • Reisinformatie;
 • We kunnen uw sociale-media-ID gebruiken om de locatie van uw Toyota-voertuig te delen met anderen (bijv. met betrekking tot de diensten die u toelaten de locatie van uw Toyota-voertuig via sociale media van uw keuze te delen met anderen);
 • Klantsegment;
 • Voertuigidentificatiegegevens (bijv. registratieplaat van het voertuig, voertuigidentificatienummer, aankoopdatum van het voertuig);
 • Technische voertuiggegevens (bijv. afgelegde kilometers, brandstofverbruik, waarschuwingen);
 • Actuele en historische voertuiggerelateerde gegevens (bijv. accessoires, banden, financiering, verzekering, garantie-gerelateerde informatie, indien van toepassing);
 • Financiële gegevens met betrekking tot de diensten (bijv. historiek van uw betalingen voor de diensten, facturen, btw-nummer, indien van toepassing); en
 • Interactiehistoriek (bijv. reservaties voor gepland onderhoud en service).

Welke is de rechtsgrond voor het gebruik van uw persoonsgegevens door Toyota?

1. Noodzakelijk voor de uitvoering van het contract dat wij met u hebben

We verwerken uw persoonsgegevens algemeen omdat ze voor ons noodzakelijk zijn om het contract uit te voeren waarmee u zich heeft geabonneerd op de diensten.


2. Onze gerechtvaardigde belangen

Indien van toepassing verwerken uw persoonsgegevens als dit noodzakelijk is om onze gerechtvaardigd belangen te behartigen met betrekking tot het aanbieden van de diensten, op voorwaarde dat onze belangen niet worden overtroffen door uw belangen of rechten en vrijheden (bijv. uw privacyrechten). We verwerken persoonsgegevens bijvoorbeeld:

 

 • Om onze Toyota-netwerkpartners (bijv. nationale distributeurs, erkende verdelers/herstellers) in staat te stellen contact met u op te nemen in het kader van onderhoudsherinneringen en botsingsbeheer;
 • Indien van toepassing, om u toe te laten bepaalde gegevens te delen met anderen (bijv. uw locatie, de locatie van uw Toyota-voertuig, uw bestemming, uw geschatte aankomsttijd);
 • Om ons toe te laten contact op te nemen met een noodcontactpersoon die u heeft benoemd en waarmee contact moet worden opgenomen wanneer u en/of uw Toyota-voertuig betrokken bent/is bij een botsing;
 • Als u een Toyota-voertuig met ingebouwde functionaliteit voor internetconnectiviteit heeft, om externe providers (bijv. operatoren van mobiele netwerken die de dienst voor internetconnectiviteit aanbieden) in staat te stellen hun wettelijke verplichting na te komen en u te identificeren (door uw identificatie-informatie te verzamelen);
 • Om onderzoek en ontwikkeling te voeren om onze diensten te verbeteren, nieuwe mobiliteitsoplossingen te ontwikkelen en de prestaties van de voertuigen, producten en diensten van Toyota te verbeteren; in dit verband kunnen we uw persoonsgegevens verwerken in een vorm die niet direct terug naar u kan worden getraceerd; en
 • Om uw persoonlijke gegevens bekend te maken wanneer we hiertoe verplicht zijn door de politie of de rechtbank.


3. Onze wettelijke verplichtingen

We verwerken uw persoonsgegevens als dit noodzakelijk is om onze wettelijke verplichtingen na te leven, inclusief de naleving van beslissingen van rechtbanken of openbare instanties. Bijvoorbeeld als we u vergoedingen hebben aangerekend voor uw gebruik van de dienst voor internetconnectiviteit, kunnen we verplicht zijn om de factuur (en uw persoonsgegevens op de factuur) gedurende een wettelijk voorgeschreven periode te bewaren.

Hoe kan ik het gebruik van de geolocatie van mijn Toyota-voertuig opschorten?

Als u niet wilt dat de geolocatiegegevens van uw Toyota-voertuig worden gebruikt, kunt u gelijk wanneer de "privacymodus" activeren via uw MyT by Toyota-account. Als de "privacymodus" actief is, stoppen we met het gebruik van deze geolocatiegegevens.

Merk op dat de activering van de privacymodus van toepassing is op alle diensten die gebruik maken van geolocatie. Hou er in dit verband rekening mee dat vele diensten (volledig of gedeeltelijk) gebruik maken van de geolocatiegegevens va uw Toyota-voertuig. Wanneer de "privacymodus" dus actief is, kunnen deze diensten onbeschikbaar zijn of kan de kwaliteit en nauwkeurigheid ervan worden beïnvloed. Als u de "privacymodus" heeft geactiveerd, kunt u bijvoorbeeld niet langer gebruik maken van de dienst waarmee u uw Toyota-voertuig kunt lokaliseren en kunnen we uw Toyota-voertuig niet lokaliseren na een botsingsmelding.

De status van de "privacymodus" (actief of niet actief) blijft ongewijzigd tot u de status weer verandert. U kunt de huidige status van de "privacymodus" controleren via uw MyT by Toyota-account.

Hoe lang bewaart Toyota mijn persoonsgegevens?

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

We hanteren de volgende criteria voor de bewaarperioden van uw persoonsgegevens:

 • Duur van uw abonnement op en aanbieding van de diensten;
 • Onze wettelijke verplichtingen om bepaalde van uw persoonsgegevens te bewaren;
 • Perioden gedurende dewelke door of tegen ons een vordering kan worden ingediend;
 • Noodzaak voor ons om audits te kunnen uitvoeren (bijv. beveiligingsaudits);
 • Noodzaak om uw persoonsgegevens te gebruiken in het kader van lopende of potentiële geschillen.Na het beëindigen of verstrijken van uw abonnement op de diensten, zullen we uw persoonsgegevens met betrekking tot uw gebruik van de diensten verwijderen of de persoonsgegevens in een dusdanige vorm bewaren dat ze niet direct naar u kunnen worden getraceerd.

Worden mijn persoonsgegevens overgedragen naar andere landen?

Toyota is wereldwijd actief. Bijgevolg kunnen uw persoonsgegevens door ons of onze dienstverleners worden opgeslagen en verwerkt in meerdere landen, inclusief andere landen dan het land waar u woont of het land waar u uw Toyota-voertuig heeft aangekocht. Uw persoonsgegevens kunnen bijvoorbeeld worden overgedragen naar het Verenigd Koninkrijk, Japan en/of de Verenigde Staten.

Als uw persoonsgegevens worden overgedragen naar landen buiten de Europese Economische Ruimte ("EER"), zullen we ervoor zorgen dat de nodige beschermingen worden voorzien, zoals:

 • De overdracht valt binnen het toepassingsgebied van een adequaatheidsbesluit genomen door de Europese Commissie in het kader van Artikel 45 van de AVG;
 • Standaard contractclausules met betrekking tot de privacy, zoals goedgekeurd door de Europese Commissie of een gegevensbeschermingsautoriteit in naleving van Artikel 46.2(c) of (d) van de AVG, werden vastgelegd; of
 • Bij overdracht van uw persoonsgegevens naar de Verenigde Staten wordt de overdracht geregeld door het EU-US Privacy Shield in het kader van Artikel 45 van de AVG.


Meer informatie over de manier waarop de overdracht van persoonsgegevens buiten de EER geregeld is, vindt u op de volgende link: https://ec.europa.eu/.

Voor meer informatie over de manier waarop we de nodige beschermingen implementeren, kunt u contact met ons opnemen zoals vermeld in onderstaande paragraaf "Hoe kan ik mijn privacyrechten uitoefenen en contact opnemen met Toyota?".

Wat zijn mijn rechten met betrekking tot mijn persoonsgegevens?

Afhankelijk van en overeenkomstig de relevante wetgeving heeft u bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die we in de context van de diensten over u bewaren. Deze rechten zijn:

 • Het recht op informatie: U heeft het recht om duidelijke, transparante en goed begrijpbare informatie te krijgen over de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken en over uw rechten in dit verband. Dat is ook deels de reden waarom we u de informatie in deze privacyverklaring aanbieden.
 • Het recht op toegang: U heeft het recht om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens. U wilt mogelijk toegang tot uw persoonsgegevens om ons gebruik in overeenstemming met de relevante privacywetgeving te controleren.
 • Het recht op correctie: U heeft het recht uw persoonsgegevens te laten corrigeren als ze onnauwkeurig of onvolledig zijn.
 • Het recht op verwijdering: Dit wordt ook wel het "recht op vergetelheid" genoemd en betekent in feite dat u kunt vragen om uw persoonsgegevens te wissen of te verwijderen wanneer er voor ons geen noodzakelijke reden is om ze te blijven gebruiken. Merk op dat dit geen absoluut recht is en dat er uitzonderingen bestaan.
 • Het recht op beperking van de verwerking: U heeft rechten om het verdere gebruik van uw persoonsgegevens te blokkeren of te voorkomen. Wanneer de verwerking wordt beperkt, kunnen we uw persoonsgegevens nog steeds opslaan, maar ons gebruik van uw persoonsgegevens wordt beperkt.
 • Het recht op overdraagbaarheid van gegevens: U heeft het recht uw persoonsgegevens voor uw eigen doeleinden over verschillende diensten te verkrijgen en te hergebruiken. Als uw relatie met Toyota bijvoorbeeld wordt beëindigd, geeft dit recht u de mogelijkheid om uw persoonsgegevens eenvoudig te verplaatsen, te kopiëren of over te dragen tussen onze IT-systemen en de IT-systemen van een andere dienstverlener, zonder de bruikbaarheid ervan te beïnvloeden. Merk op dat dit geen absoluut recht is en dat er uitzonderingen bestaan. Dit recht kan ook alleen maar worden toegepast in bepaalde omstandigheden en op voorwaarde dat hierdoor de rechten van anderen niet negatief worden beïnvloed (dit recht kan bijvoorbeeld worden toegepast op de persoonsgegevens die u aan ons heeft gegeven, die we in naleving van ons contract met u verwerken).
 • Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking: Wanneer de verwerking gebaseerd is op ons gerechtvaardigd belang, heeft u het recht om bezwaar aan te tekenen tegen deze verwerking, tenzij we een noodzakelijke en gerechtvaardigde reden hebben om de verwerking van uw persoonsgegevens verder te zetten.
 • Het recht om gelijk wanneer bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden.
 • Het recht om een klacht in te dienen: U heeft het recht om bij uw nationale gegevensbeschermingsautoriteit een klacht in te dienen over de manier waarop we uw persoonsgegevens behandelen of verwerken. In uw land is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit, https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/.
 • Het recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming: U heeft het recht om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking (inclusief profilering) en die juridische (of vergelijkbare significante) gevolgen voor u heeft.

Merk op dat u de hierboven vermelde rechten alleen kunt uitoefenen met betrekking tot de persoonsgegevens die we over u in de context van de diensten bewaren.

Hoe kan ik mijn privacyrechten uitoefenen en contact opnemen met Toyota?

Voor meer informatie over ons gebruik van uw persoonsgegevens en om gebruik te maken van uw privacyrechten, kunt u als volgt contact met ons opnemen:

 • u kunt uw recht op toegang, uw recht op overdraagbaarheid van gegevens, uw recht op verwijdering en uw recht op bezwaar uitoefenen door op de relevante koppelingen te klikken in uw MyT by Toyota-account;
 • u kunt uw account-gerelateerde persoonsgegevens direct corrigeren via uw MyT by Toyota-account; en
 • voor elke andere vraag kunt u een e-mail sturen naar privacy@toyota.be of een brief sturen naar Toyota Belgium, klantendienst (privacy), Leuvensesteenweg 369, 1932 Zaventem. We zullen zo snel als redelijkerwijs mogelijk is en altijd in overeenstemming met de juridisch voorgeschreven tijdkaders aan uw aanvragen proberen te voldoen. Merk op dat, als we twijfels hebben over uw identiteit, we van u kunnen verlangen dat u ons een bewijs van uw identiteit bezorgt om bijvoorbeeld ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen.


Merk op dat, als u heeft gevraagd dat uw persoonsgegevens worden gewist, het mogelijk is dat we nog steeds bepaalde persoonsgegevens moeten bewaren als dit is vereist of toegestaan door de wet.

Wijzigingen aan deze privacyverklaring

Toyota kan deze privacyverklaring nu en dan bijwerken; in dit geval zullen we een vernieuwde privacyverklaring uitgeven en u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen in de mate dat dit door de wet wordt voorgeschreven.

Als u vragen heeft over wijzigingen aan deze privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen zoals vermeld in de bovenstaande paragraaf "Hoe kan ik mijn privacyrechten uitoefenen en contact opnemen met Toyota?".

Conflicten of inconsistenties tussen het algemene privacybeleid en deze privacyverklaring

Als er een conflict of inconsistentie is tussen een bepaling van deze privacyverklaring en een bepaling van het algemene privacybeleid, heeft deze privacyverklaring voorrang.