1. Discover Toyota
  2. Concours
  3. De Verraders
  4. Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement
 

Artikel 1 :       Organisator

Toyota Belgium NV, met zetel te Leuvensesteenweg 369, 1932 Zaventem en ingeschreven in de KBO onder het nummer 0403.425.770 (hierna: “Organisator”) organiseert een wedstrijd (hierna: “Wedstrijd”), onder de hierna vermelde bepalingen.

Lees aandachtig huidig wedstrijdreglement (hierna: “Voorwaarden”). Om deel te kunnen nemen aan de Wedstrijd, dient de deelnemer eerst huidig wedstrijdreglement door te nemen en uitdrukkelijk te aanvaarden bij de deelname.

 

Artikel 2 :       Wedstrijdperiode

De volledige Wedstrijd loopt van 18/09/2023 tot en met 26/11/2023, waarbij aan elke aflevering van “De Verraders” een wedstrijdvraag en prijs verbonden is. (hierna: “Wedstrijdperiode”)

 

Artikel 3 :       Deelname en deelnemingsvoorwaarden

Deelname aan de Wedstrijd is vrij en zonder aankoopplicht.

De Wedstrijd is open voor deelname door personen gedomicilieerd in België, van minstens 18 jaar, met uitsluiting van werknemers en/of andere personen die direct of indirect betrokken zijn bij de organisatie, de ontwikkeling, de promotie en/of het beheer van de Wedstrijd en/of het tv-programma “De Verraders”, evenals hun naaste familieleden en/of hun gezinsleden en elke persoon die op hetzelfde adres woont als voornoemde werknemers en/of personen, door zich in te schrijven op de website www.toyota.be gedurende de Wedstrijdperiode (hierna de "Deelnemer(s)" genoemd).

De Wedstrijd loopt in België.

In het geval de Deelnemer niet voldoet aan de regels opgenomen in deze Voorwaarden, zal hij onmiddellijk en automatisch uitgesloten worden van de Wedstrijd en dit zonder voorafgaande waarschuwing.

Iedere Deelnemer mag elke aflevering slechts één keer deelnemen aan de Wedstrijd met zijn unieke persoonsgegevens.

De deelname moet rechtstreeks door de Deelnemer gedaan worden. De deelname via derden of andere geautomatiseerde middelen worden gediskwalificeerd. De Organisator behoudt zich het recht voor, waar nodig, om alle acties te ondernemen die redelijk zijn om zich te beschermen tegen frauduleuze of ongeldige inschrijvingen. In geval van, onder andere zonder daartoe beperkt te zijn: vals spelen, bedrog, fraude, misleiding,… behoudt de Organisator zich het recht voor om de Deelnemer uit te sluiten van de Wedstrijd of van enige toekomstige door haar georganiseerde wedstrijd zoals bepaald in artikel 10 van huidige Voorwaarden.

 

Artikel 4 :       Verloop van de Wedstrijd

De Wedstrijd verloopt online via de website van Toyota: www.toyota.be (hierna: “Website”)

Toyota zal hiervoor onder andere werken via reclame voor de Wedstrijd via krantenwebsites en sociale media waaronder zonder daartoe beperkt te zijn Facebook en/of Instagram, die de mogelijkheid geven om door te klikken naar de Website en/of de wedstrijdpagina.

Op de specifieke Website dient de Deelnemer te antwoorden op de prijsvragen (1 meerkeuzevraag en 1 schiftingsvraag).

Bij deelname aan de Wedstrijd dient de Deelnemer volgende contactgegevens mee te delen: naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer en geboortedatum.

Na het beantwoorden van de verschillende vragen, ontvangt de Deelnemer een bevestigingse-mail. De e-mail dient ter bevestiging van de deelname door de Deelnemer, waarna de deelname definitief is.

 

Artikel 5 :       Winnaar en kennisgeving

Er zullen 5 winnaars aangeduid worden voor de Wedstrijd, elke Winnaar heeft slechts recht op één Prijs.

De winnaar is diegene die zowel een juist antwoord heeft gegeven op de prijsvraag alsook het meest accurate antwoord heeft gegeven op de schiftingsvraag (hierna: “Winnaar”).

Bij een ex aequo zal voorrang gegeven worden aan de Deelnemer die de juiste antwoorden als eerste heeft ingevoerd. Bij het aanduiden van de Winnaar(s) zal de Organisator zich derhalve baseren op de tijdssporen om de rangorde te bepalen.

De Winnaars van de Wedstrijd zullen bekend gemaakt worden binnen de week na afloop van de Wedstrijd. De Winnaars zullen hierover geïnformeerd worden via het e-mail adres en/of via het telefoonnummer zoals opgeven tijdens de deelname.

De aanwijzing van de Winnaar is definitief en bindend. De beslissingen van de Organisator in dit verband zijn definitief en hiertegen staat geen mogelijkheid tot beroep open.

In het geval de Winnaar de prijs niet (tijdig) in ontvEr zal één (1) winnaar aangeduid worden per aflevering. Gedurende de Wedstrijdperiode zullen er aldus 10 winnaars worden aangeduid. Elke Winnaar heeft slechts recht op één Prijs. De Winnaar dient minstens 18 jaar oud te zijn.

De winnaar is diegene die zowel een juist antwoord heeft gegeven op de prijsvraag alsook het meest accurate antwoord heeft gegeven op de schiftingsvraag (hierna: “Winnaar”).

Bij een ex aequo zal voorrang gegeven worden aan de Deelnemer die de juiste antwoorden als eerste heeft ingevoerd. Bij het aanduiden van de Winnaar(s) zal de Organisator zich derhalve baseren op de tijdssporen om de rangorde te bepalen.

De Winnaars van de Wedstrijd zullen bekend gemaakt worden binnen de week na afloop van de laatste aflevering van het tv-programma “De Verraders”. De Winnaars zullen hierover geïnformeerd worden via het e-mailadres en/of via het telefoonnummer zoals opgeven tijdens de deelname.

De aanwijzing van de Winnaar is definitief en bindend. De beslissingen van de Organisator in dit verband zijn definitief en hiertegen staat geen mogelijkheid tot beroep open.

In het geval de Winnaar de prijs niet (tijdig) in ontvangst neemt, heeft de Organisator het recht/de mogelijkheid om de Prijs aan te bieden aan de Deelnemer(s) die op basis van de door hem of haar gegeven antwoorden op de prijsvragen op de eerstvolgende plaats is/zijn terechtgekomen. Er wordt geen financiële en/of andere compensatie voorzien als tegenwaarde ten aanzien van de oorspronkelijke Winnaar(s).

De Organisator behoudt zich het recht voor om de uitreiking van de prijs aan de Winnaar te weigeren of deze terug te vorderen indien deze hiertoe geen recht had volgens deze Voorwaarden of bij inbreuk(en) op deze Voorwaarde, fraude, bedrog of andere onrechtmatig of ongepast gedrag van de betrokken Deelnemer(s) of bij onjuist gebruik van de technologie door de Winnaar bij deelname.

 

Artikel 6 :       Prijs

De prijs heeft een persoonlijk karakter, is ondeelbaar, niet overdraagbaar en moet worden aanvaard zoals deze wordt toegekend.

Behoudens in de gevallen zoals hieronder specifiek opgenomen, kan de ontvangen prijs in geen geval worden gesubstitueerd of vervangen door speciën, andere producten of diensten en/of andere voordelen in natura of enig ander alternatief, noch kan de prijs gecumuleerd worden met andere acties en/of voordelen.

De Organisator behoudt zich het recht voor om een aangeboden prijs te vervangen door een gelijkaardige prijs van dezelfde waarde, wanneer de prijs zoals beschreven in huidig artikel niet (meer) beschikbaar zou zijn en/of toegekend kan worden.

De Organisator zal via e-mail en/of via telefoon contact opnemen met de Winnaar om de nodige uitleg te geven over de prijs. Contact zal geschieden via het e-mailadres en/of telefoonnummer welke door de deelnemende Winnaar is opgegeven op het moment van inschrijving.

De te winnen prijs betreft voor elke Winnaar een cadeaubon voor 2 personen voor een kasteelovernachting in een suite in het “Kasteel van Ordingen Relais & Chateaux” te Sint-Truiden. De waarde van de bon bestaat uit een overnachting in een suite inclusief ontbijt met een welkomstdrankje en dit voor 2 personen op basis van beschikbaarheid. Week: €250 – Weekend: €295 + 2x€30 voor ontbijt + welkomstdrankje. (hierna: “Prijs”) De Prijs is 1 jaar gelding vanaf de uitgiftedatum. De Winnaar dient zelf contact op te nemen met het “Kasteel van Ordingen Relais & Chateaux” met oog op het boeken van de overnachting.

 

Artikel 7 :       Privacy

In het kader van deze Wedstrijd verwerkt de Organisator volgende persoonsgegevens: voornaam, familienaam, e-mailadres, telefoonnummer en geboortedatum. De servers van de Organisator kunnen automatisch bepaalde gegevens vastleggen, zoals: IP-adres, browsergegevens, datum en tijd.

Conform de algemene verordening gegevensbescherming (GDPR) hebben alle Deelnemers een kosteloos recht tot toegang, wijziging en opheffing van hun persoonsgegevens bij de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking:

  • door een e-mail te sturen aan privacy@toyota.be
  • door een brief te sturen aan Toyota Belgium, klantendienst (privacy), Leuvensesteenweg 369, 1932 Zaventem

Alle persoonlijke gegevens die door een Deelnemer worden verstrekt, mogen door de Organisator uitsluitend worden gebruikt in de mate die noodzakelijk is voor het doel van de Wedstrijd. Deze gegevens worden niet gedeeld met een derde partij, behalve in de mate dit noodzakelijk is voor het doel van de Wedstrijd in overeenstemming met alle toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming.

De Organisator bewaart de persoonsgegevens zolang dit nodig is ten behoeve van de hierboven omschreven doeleinden. De gegevens zullen niet langer bewaard blijven dan strikt noodzakelijk.

Door deel te nemen aan de Wedstrijd geeft de Deelnemer toestemming om dergelijke persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met deze voorwaarden en de algemene verordening gegevensbescherming (GDPR)

 

Artikel 8 :       Wijzigingen

De Organisator is niet aansprakelijk voor enige onderbreking van de Wedstrijd of de oorzaak nu aan overmacht ligt of aan andere factoren die buiten de macht van de Organisator liggen.

De Organisator behoudt zich het recht voor, zonder enige aansprakelijkheid, om de Wedstrijd, de Voorwaarden en de prijzen te beperken, aan te passen, te wijzigen, uitzonderingen te voorzien of te annuleren indien de omstandigheden dat vereisen.

De eventuele aangebrachte wijzigingen aan de Voorwaarden zullen beschouwd worden als een bijlagen bij deze Voorwaarden en zullen gepubliceerd worden op de Website toyota.be. De Deelnemer verbindt zich ertoe dit regelmatig te raadplegen.

In zulk geval hebben de Deelnemers (noch enige andere persoon) geen recht op individuele informatie en/of (schade)vergoeding.

 

Artikel 9 :       Technische problemen - aansprakelijkheid

De Organisator stelt alles in werking om een toegang te verlenen tot haar Website en de Wedstrijd 24 uur op 24 en 7 dagen op 7, alsook om alle deelnames correct te verwerken. Gelet op de technische kenmerken van het internet en van de informaticamiddelen en gelet op de noodzaak om periodieke onderhouds-, update- of upgradewerkzaamheden uit te voeren, kan de Organisator echter geen ononderbroken toegang en dienstverlening garanderen. In geval van normale aanvaardbare onderbreking of verstoring van de toegang, stelt de Organisator alles in werking om dit binnen een zo kort mogelijke termijn te verhelpen. Dergelijke normaal aanvaardbare onderbrekingen of verstoringen zijn eigen aan de dienstverlening via internet en kunnen niet beschouwd worden als tekortkoming.

De Organisator is niet aansprakelijkheid voor enige onderbreking van de Website of de Wedstrijd ten gevolge dergelijke technische storingen, problemen met internet, verbindingen,…

De Website wordt de Deelnemer aangeboden zonder expliciete of impliciete garanties omtrent de correcte werking ervan. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade ingevolge het gebruik van de Website, noch voor de schade die wordt veroorzaakt ingevolge onjuiste, onvolledige, dubbelzinnige of gedateerde inhoud of taalfouten op de Website noch door het deelnemen aan de Wedstrijd.

De Organisator biedt geen garanties omtrent de bruikbaarheid of geschiktheid van de Prijs voor welk doel dan ook. De Organisator of de door de Organisator betrokken derden kunnen in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik van de Prijs, noch slechte werking en/of uitvoering van de Prijs, noch enige schade, zij het direct of indirect, rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt door de Prijs of voor enige schade van wat voor aard dan ook van een winnaar of enige derde ingevolge gebeurlijke ongevallen met de Prijs, zelfs niet in geval van materiële schade, lichamelijke letsels of overlijden.

Buiten de gevallen van zware of opzettelijke fout kunnen de Organisator, noch haar personeel, noch enige derde waarop zij voor de organisatie van de Wedstrijd beroep gedaan heeft, aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade van welke aard ook die zou ontstaan naar aanleiding van het deelnemen aan of de organisatie van de Wedstrijd en het al dan niet toewijzen van de Prijs.

In ieder geval zal de aansprakelijkheid van de Organisator steeds beperkt zijn tot het bedrag van de waarde van de door de Deelnemer gewonnen Prijs zoals bepaald in artikel 6.

 

Artikel 10 :    Diskwalificatie, opschorting of annulering

Elke inbreuk of fraude op deze Voorwaarden leidt tot het uitsluiten van de Deelnemer van de Wedstrijd. De Organisator kan een Deelnemer uitsluiten bij duidelijke en redelijk gegronde vermoeden van fraude en/of inbreuk op deze Voorwaarde.

In geval van vals spelen, manipulatie, misbruiken, misleiding of bedrog (onder meer, maar niet uitsluitend wat betreft het invullen van de persoonsgegevens door bijvoorbeeld valse persoonsgegevens op te geven,…) evenals in geval van redelijk gegrond vermoeden daartoe, kan de betrokken Deelnemer zonder meer van deelname aan deze Wedstrijd en derhalve van de mogelijkheid tot het winnen van een prijs, worden uitgesloten.

De Deelnemers die uitgesloten worden, zullen onverwijld en permanent worden uitgesloten en mogen niet meer deelnemen aan de Wedstrijd, noch aan enige toekomstige wedstrijd. In al deze gevallen zullen de beslissingen van de Organisator definitief zijn en daartegen staat geen beroep open.

De Organisator behoudt zich het recht voor om de Wedstrijd te verkorten, op te schorten, te wijzigen of te annuleren in geval van enige reden onafhankelijk van haar wil of in geval van overmacht waarbij het vervolgen van de Wedstrijd overeenkomstig huidige Voorwaarden onmogelijk is geworden.

De Organisator behoudt zich bovendien het recht voor om de Wedstrijd te verkorten, op te schorten of te verlengen of om de deelnemingsvoorwaarden, de Prijs of elke andere modaliteit ervan op elk ogenblik en naar eigen inzicht en goeddunken te wijzigen, zelfs buiten enige situatie van overmacht en zonder dat de Deelnemers op grond hiervan enig verhaalrecht krijgen ten aanzien van de Organisator.

Bij een wijziging of opschorting van deze Voorwaarden, zal de Organisator een mededeling van deze wijziging of opschorting duidelijk communiceren.

 

Artikel 11 :    Betwistingen en klachten

Alle beslissingen van de Organisator in het kader van de Wedstrijd zijn definitief, onherroepelijk en bindend. Tegen deze beslissingen staat geen beroep open.

Eventuele klachten met betrekking tot deze Wedstrijd dienen uiterlijk 7 kalenderdagen na afloop van de Wedstrijd per aangetekend schrijven aan de Organisator worden gericht.

Klachten ingediend buiten de voormelde termijn of die niet schriftelijk zijn opgesteld, zullen niet behandeld worden.

 

Artikel 12 :    Algemene bepalingen

Door deel te nemen aan de Wedstrijd, gaat de Deelnemer akkoord de Organisator te vrijwaren van welke aansprakelijkheid dan ook voor eisen, kosten, letsel, verliezen of schade van welke aard dan ook die voortvloeien uit of in verband met de Wedstrijd of met de acceptatie, het in bezit hebben, bijwonen of gebruiken van de prijs (behalve in het geval van overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door de nalatigheid van de Organisator, fraude of op andere onwettige wijze).

Geen enkele handeling of stilzwijgen van de Organisator zal beschouwd worden als een impliciete afstand van recht.

Wanneer een of meerdere van de bepalingen van dit Wedstrijdreglement nietig of ongeldig beschouwd zou worden, blijven de andere bepalingen van dit Wedstrijdreglement onverkort gelden.

Deze Wedstrijd valt onder de Belgische wet en jurisdictie van de gerechtshoven van België.

Door deelname aan de Wedstrijd wordt u geacht akkoord te gaan met de Voorwaarden.

Bij vragen of problemen in verband met de Wedstrijd kan contact opgenomen worden met de Organisator via e-mail: communication@toyota.be

Règlement du Concours
 

Article 1 :       Organisateur

Toyota Belgium SA, dont le siège social est situé Leuvensesteenweg 369, 1932 Zaventem et inscrite à la BCE sous le numéro 0403.425.770 (ci-après "l'Organisateur") organise un Concours (ci-après "le Concours") soumis aux dispositions suivantes.

Veuillez lire attentivement le présent règlement du Concours (ci-après : "Règlement"). Pour participer au Concours, le participant doit d'abord lire le présent Règlement du Concours et l'accepter explicitement lors de sa participation..

 

Article 2 :       Période de Concours

Le concours complet se déroule de 18/09/2023 à 26/11/2023, avec une question et un prix pour chaque épisode de "De Verraders". (ci-après "période du concours").

 

Article 3 :       Participation er conditions de participation

La participation au Concours est gratuite et sans obligation.

Le Concours est ouvert à la participation des personnes domiciliées en Belgique, âgées de 18 ans ou plus, à l'exclusion des employés et/ou autres personnes directement ou indirectement impliquées dans l'organisation, le développement, la promotion et/ou la gestion du Concours et/ou de l'émission télévisée "De Verraders", ainsi que leurs proches parents et/ou les membres de leur famille et de toute personne domiciliée à la même adresse que les employés et/ou les personnes susmentionnées, en s'inscrivant sur le site www.toyota.be pendant la Période du Concours (ci-après dénommés le(s) " Participant(s) ").

Le Concours se déroule en Belgique.

Si le Participant ne respecte pas les règles incluses dans ces conditions, il sera immédiatement et automatiquement exclu du Concours sans avertissement préalable.

Chaque participant ne peut participer au concours qu'une seule fois par épisode avec ses données personnelles uniques.

La participation doit être effectuée directement par le Participant. La participation par l’intermédiaire de tiers ou d’autres moyens automatisés entraînera la disqualification. L'Organisateur se réserve le droit, si nécessaire, de prendre toutes les mesures raisonnables pour se protéger contre les inscriptions frauduleuses ou invalides. En cas de, mais sans s'y limiter, tricherie, fraude, tromperie, etc., l'Organisateur se réserve le droit d'exclure le Participant du Concours ou de tout concours futur organisé par lui, comme prévu à l'article 10 du Règlement.

 

Article 4 :       Déroulement du Concours

Le Concours se déroule en ligne via le site web www.toyota.be (ci-après : "Site web") ;

À cette fin, Toyota annoncera le Concours, entre autres, par le biais de sites web de journaux, de médias sociaux, y compris, mais sans s'y limiter, Facebook et/ou Instagram, qui offrent la possibilité de cliquer sur le Site web et/ou la page du concours.

Sur le Site web, le Participant doit répondre aux questions du Concours (une question à choix multiples et une question subsidiaire).

Lors de sa participation au Concours, le Participant doit fournir les coordonnées suivantes : nom, prénom, adresse e-mail, numéro de téléphone, date de naissance.

Après avoir répondu aux questions, le Participant recevra un e-mail de confirmation. Cela confirme la participation du Participant, après quoi la participation concernée est également définitive.

 

Article 5 :       Gagnant et notification

Il y aura un (1) gagnant par épisode. Il y aura donc 10 gagnants pendant la durée du concours. Chaque gagnant n'a droit qu'à un seul prix. Le gagnant doit être âgé d'au moins 18 ans.

Le gagnant est le Participant qui a donné à la fois une réponse correcte à la question du Concours et la réponse la plus précise à la question du classement (ci-après "le Gagnant").

En cas d'égalité, la priorité sera donnée au Participant qui a saisi les bonnes réponses en premier. L'Organisateur utilisera donc les créneaux horaires pour déterminer le Gagnant.

Les gagnants du Concours seront annoncés dans la semaine suivant l'épisode final du programme télévisé "De Verraders". Les gagnants seront informés par l'intermédiaire de l'adresse électronique et/ou du numéro de téléphone qu'ils auront indiqué lors de leur participation.

La désignation du Gagnant est définitive et contraignante. Les décisions de l'Organisateur à cet égard sont définitives et sans appel.

Dans le cas où le Gagnant n'accepte pas ou n'accepte pas le prix dans les délais, l’Organisateur peut offrir le prix au Participant qui, sur la base de ses réponses aux Concours, se trouvait en prochaine position. Aucune compensation financière ou autre ne sera accordée au Gagnant initial.

L’Organisateur se réserve le droit de refuser d'attribuer le prix au Gagnant ou de réclamer le prix dans le cas où le Gagnant n'était pas autorisé à le faire conformément au présent Règlement ou en cas de violation(s) du présent Règlement, de fraude, de tromperie ou de toute autre conduite illégale ou inappropriée de la part du Participant concerné ou en cas d'utilisation inappropriée de la technologie par le Gagnant lors de la participation.

 

Article 6 :       Prix

Le prix est de nature personnelle, indivisible, non transférable et doit être accepté tel quel.

Sauf dans les cas spécifiquement inclus ci-dessous, le prix reçu ne peut être substitué ou remplacé par des offres spéciales, d'autres produits ou services et/ou d'autres avantages en nature ou toute autre alternative, ni être combiné avec d'autres actions et/ou avantages.

L'Organisateur se réserve le droit de remplacer un prix offert par un prix similaire de même valeur si le prix décrit dans le présent article n'est pas ou plus disponible et/ou ne peut être attribué.

L’Organisateur contactera le Gagnant par mail et/ou par téléphone afin de leur fournir les explications nécessaires par rapport au prix. la livraison du prix se feront par l'intermédiaire de l'adresse électronique et/ou du numéro de téléphone fournis par le gagnant participant au moment de son inscription.

Le prix à gagner pour chaque gagnant est un chèque-cadeau pour 2 personnes pour un séjour dans une suite du "Château d'Ordingen Relais & Châteaux" à Sint-Truiden. La valeur du bon consiste en une nuit dans une suite avec petit-déjeuner et boisson de bienvenue, pour 2 personnes, en fonction des disponibilités. Semaine : €250 - Week-end : €295 + 2x€30 pour le petit-déjeuner + boisson de bienvenue. (« Prix ») Le Prix est valable pendant un an à compter de la date d'émission. Le gagnant est tenu de prendre contact avec le "Château d'Ordingen Relais & Châteaux" afin de réserver la nuitée.

 

Article 7 :       Privacy

Pour les besoins du Concours, l'Organisateur traitera des données personnelles telles que : prénom, nom, adresse électronique, numéro de téléphone et date de naissance. Les serveurs de l'Organisateur peuvent enregistrer automatiquement certaines données, telles que Adresse IP, données du navigateur, date et heure.

Conformément au Règlement général sur la protection des données (RGPD), tous les Participants ont un droit d'accès, de modification et de suppression de leurs données personnelles auprès du responsable du traitement des données :

  • en envoyant un email à privacy@toyota.be
  • en nous adressant un courrier à Toyota Belgium, service clientèle (privacy), Leuvensesteenweg 369, 1932 Zaventem

Toute donnée personnelle fournie par un Participant ne peut être utilisée par l’Organisateur que dans la mesure nécessaire aux fins du Concours. Ces données ne seront pas partagées avec un tiers, sauf dans la mesure nécessaire aux fins du Concours, conformément à toutes les lois applicables en matière de protection des données.

L'Organisateur doit conserver les données personnelles aussi longtemps que nécessaire aux fins énoncées ci-dessus. Les données ne seront pas conservées plus longtemps que ce qui est strictement nécessaire.

En participant au Concours, le Participant autorise l'utilisation de ces données personnelles conformément aux présentes conditions générales et au règlement général sur la protection des données (RGD).

 

Article 8 :       Amendements

L'Organisateur ne sera pas responsable de toute interruption du Concours, qu'elle soit due à un cas de force majeure ou à d'autres facteurs indépendants de la volonté de l'Organisateur.

L’Organisateur se réserve le droit, sans responsabilité, de limiter, modifier, changer, prévoir des exceptions ou annuler le Concours, le Règlement et les prix si les circonstances l'exigent.

Toute modification apportée au présent Règlement du Concours sera considérée comme un addendum au présent Règlement et sera publiée sur le Site web de Toyota.be. Le Participant s'engage à le consulter régulièrement.

Dans ce cas, ni les Participants ni aucune autre personne n'ont droit à une information individuelle et/ou à une compensation.

 

Article 9 :       Problèmes techniques - reponsabilité

L'Organisateur fera tout son possible pour permettre l'accès à son Site web et au Concours 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ainsi que pour traiter correctement toutes les réponses. Toutefois, compte tenu des caractéristiques techniques d’internet et des équipements informatiques et de la nécessité d'effectuer des opérations périodiques de maintenance, de mise à jour ou de mise à niveau, l'Organisateur ne peut garantir un accès et un service ininterrompus. En cas d'interruption ou de perturbation normale et acceptable de l'accès, l'Organisateur s'efforcera d'y remédier dans les plus brefs délais. Ces interruptions ou perturbations normales et acceptables sont inhérentes au service Internet et ne peuvent être considérées comme une faute.

L'Organisateur n'est pas responsable de toute interruption du Site web ou du Concours due à des défaillances techniques, des problèmes d'Internet, de connexion, etc.

Le Site web est proposé au Participant sans aucune garantie explicite ou implicite quant à son bon fonctionnement. L'Organisateur n'est pas responsable de tout dommage direct ou indirect résultant de l'utilisation du Site web, ni de tout dommage causé par un contenu incorrect, incomplet, ambigu ou périmé ou par des erreurs de langage sur le Site web, ni de la participation au Concours.

L'Organisateur n'offre aucune garantie quant à l'utilité ou à l'adéquation du prix à quelque fin que ce soit. L'Organisateur ou les tiers impliqués par l'Organisateur ne peuvent en aucun cas être tenus responsables de l'utilisation du Prix, ni du dysfonctionnement et/ou de la mise en œuvre du Prix, ni de tout dommage, direct ou indirect, causé directement ou indirectement par le Prix, ni de tout dommage de quelque nature que ce soit subi par un Gagnant ou un tiers à la suite d'éventuels accidents impliquant le Prix, même en cas de dommages matériels, corporels ou de décès.

En dehors des cas de négligence grave ou intentionnelle, ni l'Organisateur, ni son personnel, ni aucun tiers auquel il a fait appel pour organiser le Concours ne pourront être tenus pour responsables des dommages de toute nature pouvant résulter de la participation au Concours ou de son organisation et de l'attribution ou non du prix.

En tout état de cause, la responsabilité de l’Organisateur sera toujours limitée au montant de la valeur du Prix gagné par le Participant tel que déterminé à l’article 6.

 

Article 10 :    Disqualification, suspension ou annulation

Toute violation ou fraude du Règlement entraînera l'exclusion du Participant du Concours. L’Organisateur peut exclure un Participant en cas de suspicion claire et raisonnable de fraude et/ou de violation du Règlement.

En cas de tricherie, de manipulation, d'abus, de tromperie ou de fraude (y compris, mais sans s'y limiter, le fait de compléter des données à caractère personnel en introduisant, par exemple, de fausses données à caractère personnel, ...) ainsi qu'en cas de suspicion raisonnable à cet égard, le Participant concerné peut être exclu de la participation à ce Concours et, par conséquent, de la possibilité de gagner un Prix.

Les Participants exclus seront immédiatement et définitivement exclus, et ne seront pas autorisés à participer au Concours ou à tout autre concours futur. Dans tous ces cas, les décisions de l'Organisateur sont définitives et sans appel.

L'Organisateur se réserve le droit d'écourter, de suspendre, de modifier ou d'annuler le Concours pour toute raison indépendante de sa volonté ou en cas de force majeure, qui rendrait impossible la poursuite du Concours conformément au Règlement.

L'Organisateur se réserve en outre le droit d'écourter, de suspendre ou de prolonger le Concours ou de modifier les conditions de participation, les prix ou toute autre modalité de celui-ci à tout moment à sa seule et absolue discrétion, même en l'absence de tout événement de force majeure et sans donner aux Participants un quelconque droit de recours contre l'Organisateur.

En cas de modification ou de suspension du Règlement, l'Organisateur communiquera clairement cette modification ou cette suspension.

 

Article 11 :    Litiges et plaintes

Toutes les décisions de l'Organisateur en rapport avec le Concours sont définitives, irrévocables et contraignantes. Ces décisions ne sont pas susceptibles de recours.

Toute plainte relative à ce Concours doit être adressée au promoteur au plus tard dans les 7 jours civils suivant la fin du Concours par pli recommandé.

Les plaintes soumises en dehors de la période susmentionnée ou non écrites ne seront pas traitées.

 

Article 12 :    Dispositions générales

En participant au Concours, le Participant accepte d'indemniser l'Organisateur de toute responsabilité en cas de réclamations, coûts, blessures, pertes ou dommages de toute nature découlant de ou en relation avec le Concours ou l'acceptation, la possession, la participation ou l'utilisation du prix (sauf en cas de décès ou de blessure corporelle causés par la négligence de l'Organisateur, la fraude ou tout autre moyen illégal).

Aucun acte ou silence de la part de l'Organisateur ne pourra être considéré comme une renonciation implicite à un quelconque droit.

Si une ou plusieurs des dispositions du présent Règlement devaient être considérées comme nulles ou invalides, les autres dispositions du présent Règlement resteront pleinement en vigueur.

Ce Concours est soumis au droit belge et à la compétence des tribunaux belges.

En participant au Concours, vous êtes réputé accepter le Règlement du Concours.

L'Organisateur peut être contacté par e-mail pour toute question ou problème lié au Concours : communication@toyota.be