Online reservatie Toyota Supra
Algemene voorwaarden

In de loop van 2019 zal Toyota haar nieuwe model “TOYOTA SUPRA” lanceren in de Europese Economische Ruimte (EER). De productie met zicht op het op de markt van de EER brengen van dit model zal slechts in zeer beperkte oplage gebeuren. De TOYOTA SUPRA zal beschikbaar zijn om aan te kopen vanaf het tweede semester van 2019. Voor extra informatie met betrekking tot de TOYOTA SUPRA en de verkoop hiervan kan u steeds terecht op www.toyota.be / www.toyota.lu of bij een erkende dealer van Toyota in België en/of Luxemburg.
De maximumadviesprijs van de TOYOTA SUPRA zal worden meegedeeld begin 2019. Gelieve er rekening mee te houden dat de prijzen kunnen verschillen afhankelijk van de commerciële voorwaarden aangeboden door de erkende Toyota dealer waar u uw voertuig bestelt en/of aankoopt.

Met zicht op het verkrijgen van een globaal overzicht van het aantal bestellingen alsook met zicht op het doen vergemakkelijken van de bestel- en productieprocessen, zal Toyota een reservatielijst openen. Elke geïnteresseerde in de gelimiteerde TOYOTA SUPRA, zal zich kunnen inschrijven op deze lijst.

Onder voorbehoud van de algemene voorwaarden zoals hieronder uiteengezet, en hun aanvaarding door u als geïnteresseerde, kan u zich inschrijven op de reservatielijst van de TOYOTA SUPRA en aldus uw interesse voor de aankoop van het voertuig bevestigen. (“de Reservatie”)

In het kader van deze algemene voorwaarden zullen de termen “Toyota”, “wij” of “onze” verwijzen naar Toyota België NV, met maatschappelijke zetel te Leuvensesteenweg 369 te 1932 Zaventem ingeschreven in de KBO onder het nummer 0403.425.77 - Telefoonnummer: 0800.999.55 - E-mail: info@toyota.be

ALGEMENE VOORWAARDEN:

1. Er is slechts één Reservatie toegelaten per persoon.

2. Ten gevolge het slechts gelimiteerd beschikbaar zijn van de TOYOTA SUPRA, maakt de Reservatie het u mogelijk om van een prioritaire behandeling te genieten bij de lancering van het model TOYOTA SUPRA in 2019 in België en in Luxemburg. Dit houdt aldus de mogelijkheid voor u in om het model te bestellen bij een erkende Toyota Dealer naar uw keuze ondanks de gelimiteerde beschikbaarheid van de voertuigen.
Vanaf 21 november 2018 zal het mogelijk zijn om over te gaan tot Reservatie van de TOYOTA SUPRA. De Reservaties zullen worden aanvaard op basis van het principe “first come first serve”. Het aantal Reservaties is beperkt tot de gelimiteerde beschikbaarheid van de TOYOTA SUPRA, van zodra de volledige beschikbaarheid is bereikt, zal geen enkele Reservatie meer kunnen gedaan noch aanvaard worden. Bij het bereiken van de maximum aan Reservaties kan u zich inschrijven op de wachtlijst conform artikel 8 van de huidige algemene voorwaarden.

3. Reserveringscommissie: Om opgenomen te kunnen worden op de lijst van Reservaties, dient u een reserveringscommissie te betalen aan Toyota ten bedrage van 2.000 EUR en dit op de wijze zoals bepaald in huidig artikel (de “Reserveringscommissie). De Reserveringscommissie dient betaald te worden bij wijze van betaling via creditkaart en dit via een beveiligd portaal (het portaal: Mijn Toyota)
Elke betalingsverrichting bij wijze van creditkaart zal uitgevoerd worden via een beveiligd portaal. De informatie met betrekking tot uw kaart zal niet geregistreerd worden in het kader van deze handelingen. Bij wijze van aanvaarding van deze algemene voorwaarden en het aanbieden van uw kaart, bevestigt u dat u rechtmatig houder bent van de kaart en dat het u toegelaten is om op deze wijze betalingen te verrichten. U bevestigt daarenboven dat wij en/of de uitgever van uw kaart mogen overgaan tot de nodig geachte beveiligingscontroles.
Wij betalen geen enkele vorm van interest noch compensatie met betrekking tot de Reserveringscommissie.
Van zodra wij de betaling hebben ontvangen van uw Reserveringscommissie zal uw naam worden opgenomen op de lijst van Reservaties voor bestelling van de TOYOTA SUPRA. Deze registratie biedt u de mogelijkheid om een TOYOTA SUPRA te bestellen in 2019 conform de modaliteiten zoals bepaald in artikel 4 van huidige algemene voorwaarden. De inschrijving zal u worden bevestigd per e-mail.
In één van de specifieke omstandigheden zoals bepaald in artikel 6 van huidige algemene voorwaarden, kan de Reserveringscommissie worden terugbetaald op eerste verzoek.

4. Toepassingsgebied van de Reservatie – Geldigheid van de Reservatie – Bestelling van een TOYOTA SUPRA tijdens de geldigheidsperiode van de Reservatieprocedure
Onder voorbehoud van de betaling van de Reserveringscommissie, zal de Reservatie u de mogelijkheid bieden om een TOYOTA SUPRA te bestellen bij een erkende Toyota dealer naar keuze en dit tijdens de periode zoals hierna bepaald. Met andere woorden zal het betalen van een Reserveringscommissie u de mogelijkheid bieden om een TOYOTA SUPRA te bestellen.
De Reservatie: (i) de Reservatie houdt geen bestelling in van de TOYOTA SUPRA, noch een belofte van Toyota of van de erkende dealer om u een TOYOTA SUPRA te verkopen; (ii) het houdt daarenboven geen verbintenis noch verplichting in voor Toyota noch voor de erkende dealer om u een TOYOTA SUPRA te leveren of om bepaalde financieringsvoorwaarden met betrekking tot de verkoop van de TOYOTA SUPRA toe te staan of te accepteren.
Enkel een daadwerkelijke bestelbon die door u is ondertekent bij een erkende Toyota-dealer stipuleert de voorwaarden en garanties die van toepassing zijn op de koop-verkoop van de TOYOTA SUPRA bij de desbetreffende erkende Toyota-dealer.
Na ontvangst van de betaling van uw Reserveringscommissie, zal uw Reservatie geldig blijven tot en met 30 maart 2019 (einde van de geldigheidsperiode van de Reservatie). Indien u een TOYOTA SUPRA wenst te bestellen, dient u een geldige en toepasselijke bestelbon te ondertekenen bij de erkende Toyota-dealer naar keuze. U zal een bestelling kunnen plaatsen tussen begin 2019 en 30 maart 2019, te weten het einde van de geldigheidsperiode van de Reservatie (de Geldigheidsperiode).
Op het einde van deze Geldigheidsperiode, verloopt uw Reservatie automatisch en zonder kennisgeving of waarschuwing door Toyota of door de erkende Toyota-dealer.
Geen enkele bestelling ondertekend na deze Geldigheidsperiode zal aanvaard worden.

5. Verwerking van de Reserveringscommissie
Indien u nadien een TOYOTA SUPRA bestelt conform de voorwaarden bepaald in artikel 4, zal de Reserveringscommissie beschouwd worden als voorschot en zal deze in mindering worden gebracht van het totaal te betalen bedrag voor de TOYOTA SUPRA die u aankoopt bij de desbetreffende erkende Toyota-dealer.

6. Terugbetaling van de Reserveringscommissie.

De Reserveringscommissie zal u integraal worden terugbetaald indien u ons, binnen de Geldigheidstermijn zoals bepaald in artikel 4, op de hoogte brengt van uw wens om uw Reservatie te annuleren via de daartoe bestemde link op de website
Een dergelijke annulatie kan op elk moment, gedurende de Geldigheidstermijn, zonder opgave van redenen.
Elke terugbetaling van de Reserveringscommissie na annulatie, zal gebeuren op de rekening die u heeft gebruikt voor de betaling, en dit niet later dan 14 dagen na notificatie van de annulering van de Reservatie, in voorkomend geval, in overeenstemming met de hierboven beschreven regelingen. Tijdens deze periode van 14 dagen, ontvangt u een creditnota ten bedrage van 2.000 EUR van uw erkende Toyota-dealer.
Indien u niet tijdig geannuleerd heeft, noch tijdig besteld heeft, zal de Reserveringscommissie u worden terugbetaald op dezelfde rekening die u heeft gebruikt om de betaling te verrichten, en dit binnen de 14 dagen te rekenen vanaf het einde van de Geldigheidsperiode. Tijdens deze periode van 14 dagen, ontvangt u een creditnota ten bedrage van 2.000 EUR van uw erkende Toyota-dealer.

7. Uw Reservatie mag niet overgedragen noch toegewezen worden aan derden.

8. Wachtlijst
Indien het beschikbare aantal TOYOTA SUPRA voertuigen gereserveerd zijn, zal het reservatiesysteem gesloten worden. Na het sluiten van het reservatiesysteem kan u zich inschrijven op de wachtlijst. Indien TOYOTA SUPRA voertuigen opnieuw beschikbaar zijn, zal het Reservatiesysteem opnieuw geopend worden. U zal tijdig op de hoogte gebracht worden opdat u, indien gewenst, alsnog kan overgaan tot Reservatie. Om elke twijfel te vermijden, huidige algemene voorwaraden zijn ook van toepassing op elke heropening van het reservatiesysteem.

9. Gebruik van uw persoonlijke gegevens.
Bij het uitvoeren van een Reservatie conform de modaliteiten zoals in huidige Algemene voorwaarden beschreven, stemt u ermee in gebonden te zijn door, en te voldoen aan, het gegevensbeschermingbeleid dat van toepassing is met betrekking tot het gebruik van uw persoonlijke gegevens, zoals gespecifieerd op deze website.

In het bijzonder gaat u er ook mee akkoord dat uw persoonlijke gegevens zullen gebruikt worden voor het beheer en de organisatie van uw Reservatie, en dit in overeenstemming met de algmene voorwaarden. Alleen de persoonlijke gegevens die nodig zijn om uw Reservatie te beheren zullen verwerkt worden (inclusief uw naam, e-mailadres en uw persoonlijke gegevens met betrekking tot de betaling van de Reserveringscommissie).
U erkent ook dat, als onderdeel van een dergelijke verwerking, uw persoonlijke gegevens kunnen gebruikt en doorgegeven worden aan de hieronder vermelde entiteiten:

  • Toyota Belgium NV met maatschappelijke zetel te Leuvensesteenweg 369 1932 Zaventem (België)
  • Toyota Motor Europe NV met maatschappelijke zetel te Avenue du Bourget 60, 1140 Brussel;
  • Iedere onderneming gelinkt aan Toyota Motor Europe NV binnen de EER en betrokken bij de verwerking van uw Reservatie;
  • De erkende Toyota-dealer die uw bestelling verwerkt;
  • -één van onze leveranciers of serviceaanbieders, of een leverancier of serviceprovider van Toyota Motor Europe NV of een geliëerd bedrijf van Toyota Motor Europe binnen de EER of een onderaannemer van een dergelijke leverancier of dienstverlener die diensten verleent als onderdeel van het beheer van uw Reservatie.

Uw persoonsgegevens die gebruikt worden voor de behandeling van uw Reservatie, zoals hierboven vermeld, worden uit onze database verwijderd (i) bij de terugbetaling van de Reserveringscommissie; (ii) in geval van annulering van uw reservering door u, (iii) bij het bestellen van een TOYOTA SUPRA-voertuig vóór het verstrijken van de geldigheidsperiode, (iv) bij de terugbetaling van de Reserveringscommissie aan het einde van de geldigheidsperiode, afhankelijk van wat zich het eerste voordoet.

10. Aanvaarding van de huidige algemene voorwaarden:
Door op het vakje "Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden van toepassing op de reservering van een voertuig TOYOTA SUPRA" hieronder te klikken, gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden.
Met betrekking tot het gebruik van uw persoonlijke gegevens, verklaart u akkoord te gaan met de bepalingen van deel 8 hierboven door hieronder op het vakje "Ik ga ermee akkoord dat mijn persoonlijke gegevens worden gebruikt en overgedragen" te klikken

Cookiebeleid

Wij gebruiken cookies op onze website om u een betere service aan te bieden en om u in het kader van legale acties te contacteren. Indien gewenst, blijft u de website gebruiken zoals u gewoon bent, of wijzig hier hoe uw cookie-instellingen.

Aanvaard alle cookies of stel uw voorkeuren in door te klikken op de betreffende knop.