Beleid inzake de verwerking van uw persoonsgegevens

1. Inleiding

Dit beleid is van toepassing op de verwerking van Persoonsgegevens (hierna ‘de Gegevens”) van onze klanten en voormalige klanten, alsook prospecten of mensen die ons om informatie vragen of contact met ons opnemen over onze voertuigen, producten of diensten.

2. Verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens

CAR SECURITY NV, met maatschappelijke zetel te Leuvensesteenweg 369, 1932 Zaventem.
Ondernemingsnummer: 0462.090.182 – RPR Brussel
Hierna “Car Security”

3. Wie kan u contacteren indien u vragen of verzoeken heeft?
U kan Car Security contacteren:

 • Per email: info@toyotainsurance.be
 • Per post: Car Security NV, Leuvensesteenweg 369, 1932 Zaventem
 • Per telefoon: 02/7121950
4. Welke gegevens worden verzameld?

De volgende categorieën van Gegevens kunnen door ons worden verzameld, die variëren afhankelijk van uw relatie met Car Security:

Categorieën Gegevens:

Gegevens die u ons meedeelt:

Algemene informatie zoals:

 • Uw naam, voornaam, titel, taal en geboortedatum, kopie van uw identiteitskaart
 • Uw postadres, e-mailadres, vaste en / of mobiele telefoonnummer, ...
 • Uw burgerlijkse staat, uw beroep
 • Uw bankrekeningnummer
 • Uw rijksregisternummer (wanneer u ons vraagt om uw voertuig in te schrijven)
 • Informatie mbt uw rijbewijs

Als u een professional bent, onder andere:

Contactgegevens van uw bedrijf/vereniging/instelling: naam, postadres, vast en/of mobiel telefoonnummer, e-mailadres, uw btw-nummer en bedrijfsnummer, rechtsvorm


Voertuig-gerelateerde informatie, zoals:

merk en model van uw huidig voertuig, chassisnummer, nummerplaat, datum van inschrijving


Informatie betreffende de genomen of te nemen verzekeringen voor uw voertuig of betreffende de uitvoering van deze verzekeringen :

 • Type verzekering
 • Verzekeraar
 • Contractnummer, startdatum, einddatum en inhoud contract
 • Omschrijving en datum van de schadegevallen
 • Historiek : schadegevallen van de laatste 5 jaar
 • Kopie van Processen Verbaal opgemaakt door de politie
 • Omschrijving van te verzekeren schade, uit te betalen bedragen
 • Betaling en historiek van de premies

Gegevens die we over u verzamelen:

Informatie van derden, zoals:

We kunnen ook informatie over u verzamelen afkomstig van openbare databanken, sociale media platformen of eigenaars van marketingbestanden, die ons helpen om uw Gegevens bij te werken, de kwaliteit van de Gegevens te verbeteren of uw Gegevens aan te vullen, om ons te helpen een beter inzicht te krijgen in het type producten dat u mogelijks interesseert.
Waar mogelijk houden we ook een datum bij waarop deze informatie aan ons werd meegedeeld of waarop wijzigingen zijn aangebracht.


Automatische Gegevensverzameling:

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen wij bepaalde informatie verzamelen op basis van de cookies die we plaatsen. Voor meer informatie verwijzen we naar onze cookieverklaring die u kan consulteren op de Toyota website.

5. Doelstellingen en rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens

Wij verwerken uw Gegevens voor de doeleinden en op basis van de hieronder beschreven rechtsgronden:

Doeleinden : Rechtsgronden :
 • Om ons in staat te stellen uw vragen of vragen te beantwoorden
 • Voor het beheer van al onze marketingacties, onder meer:

  • Om de nieuwsbrieven te versturen waarop u zich heeft geabonneerd.
  • Om u eraan te herinneren uw dienst van uw dienst van Car Security, die binnenkort verloopt, te vernieuwen.
  • Om u te informeren over het product- en dienstaanbod van Car Security, hetzij op een algemene dan wel individuele wijze.
  • Om u te informeren over evenementen georganiseerd door Car Security.
 • In verband met deelname aan marktonderzoeken naar onze producten en/of diensten of in de automobiel markt.
 • Om uw Gegevens aan derden te communiceren voor aanvragen van aanvullende verzekeringen.
 • Etc.
Uw toestemming
 • Voor de aanmaak van offertes voor verzekeringen, het algemene beheer van uw klantendossier, contact met de verzekeraar bij wie u klant bent, beheer van uw schadegevallen, ondersteuning, de naverkoop dienst, facuratie inc. de invordering van schuldvorderingen.
 • Voor de bestrijding van mogelijke fraude, overtredingen en inbreuken en om het beheer van eventuele geschillen en gerechtelijke procedures te kunnen verzekeren.
 • In het kader van de overdracht van schuldvorderingen.
 • Etc
Uitvoering van uw contract
 • Om uw Gegevens te updaten, te corrigeren en te consolideren, indien nodig met behulp van bruikbare informatie van externe partners die beschikbaar zou zijn.
 • Om u een offerte te bezorgen in het kader van uw wettelijjke verplichting om een voertuigverzekering af te sluiten als gebruiker en – of eigenaar van een voertuig
 • Om u te contacteren als we problemen ondervinden om een van uw verzoeken te beantwoorden.
 • Om de kwaliteit van uw contacten met Car Security te controleren of te verbeteren op basis van uw antwoorden.
 • Om onze producten of diensten te verbeteren, onze evenementen, websites of mobiele applicaties aan te passen op basis van de voorkeuren van onze bezoekers, klanten of prospecten, of om hun veiligheid te verbeteren.
 • Om mogelijke fraude, overtredingen en mogelijke inbreuken te bestrijden en om het beheer van eventuele geschillen en gerechtelijke procedures te verzekeren
 • etc.
Rechtmatig belang dat wordt nagestreefd door de Verantwoordelijke voor de verwerking
 • Om een gerechtelijk bevel of bevel of verzoek van een overheid na te leven.
Vereist bij wet
6. Duur van de bewaring van uw gegevens

We bewaren uw Gegevens alleen voor de tijd die redelijkerwijs nodig is voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld en zolang het nodig is om aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen te voldoen. Onze bewaartermijnen zijn gebaseerd op de noodzaak om onze commerciële activiteit voort te zetten, in samenhang met het principe van gegevensbeperking.
Wanneer de deadlines die we hebben vooropgesteld bereikt zijn, worden uw Gegevens geanonimiseerd in onze databanken.

7. Ontvangers van uw gegevens

Uw Gegevens worden toegankelijk gemaakt voor de hieronder vermelde ontvangers

Ontvangers of categorieën van ontvangers:
 • Aan onze externe onderaannemers, in de context van diensten die we aan hen vragen om namens ons te presteren (bijv. reclamebureaus, IT-serviceproviders, eigenaars van marketing bestanden ...). In dit geval kunnen deze bedrijven die Gegevens alleen gebruiken binnen de strikte grenzen van de instructies die we aan hen geven, in overeenstemming met dit beleid inzake Gegevensbescherming. Ze zijn gebonden aan belangrijke vertrouwelijkheids- en beveiligingsverplichtingen met betrekking tot uw Gegevens. In geen geval worden zij de eigenaar van uw Gegevens.
 • Aan bedrijven die tot dezelfde groep behoren:
  • Toyota Motor Europe NV, met zetel te 1140 Brussel, Avenue du Bourget 60 voor soortgelijke doeleinden
  • Inchcape SA, met zetel te 22a St James's Square, London SW1Y 5LP voor operationele doeleinden
 • Aan uw erkende Toyota verdeler (bij wie u een aankoop heeft gedaan en/of die die door u werd aangeduid als verdeler die uw voorkeur geniet en/of de verdeler die Toyota NV aan u toewijst omdat deze verdeler degene is die het dichtst bij u gevestigd is op basis van uw postcode en uw adres of op basis van de historiek van uw contacten met ons netwerk).
 • Aan de verzekeringsmaatschappijen bij wie een offerte aanvraagt of aanvaardt
 • Aan onze potentiële rechthebbenden voor vergelijkbare doeleinden.
 • Aan bepaalde authoriteiten of overheidsinstanties bv. politie

Gegevensoverdracht buiten de Europese Economische Ruimte

Sommige van onze onderaannemers, zoals Salesforce.com, Inc., The Landmark @ One Market Street, San Francisco, CA 94105, VS, voeren hun IT-diensten uit via landen gelegen buiten de Europese Economische Ruimte (zoals in de VS). In dit geval besteden we extra aandacht aan de bescherming van uw Gegevens door middel van specifieke contractuele verplichtingen en in overeenstemming met de verplichtingen van de privacy regelgeving.
8. Veiligheid en bescherming van uw gegevens

We hebben een reeks technische en organisatorische maatregelen genomen om uw Gegevens te beschermen tegen onwettige of ongeautoriseerde toegang of gebruik, evenals te waarborgen tegen onbedoeld verlies of schade aan hun integriteit. Deze maatregelen zijn ontworpen rekening houdend met onze IT-infrastructuur, de potentiële impact op uw privacy en de bijbehorende kosten, en zijn conform aan de huidige industrienormen en -praktijken.
Uw Gegevens worden alleen verwerkt door een externe onderaannemer als die onderaannemer instemt om zich te houden aan deze technische en organisatorische gegevensbeveiligingsmaatregelen.

9. Link naar andere websites of sociale netwerken die uw gegevens kunnen verwerken

De Website kan u ook de mogelijkelijkheid bieden om informatie over de Website of de producten en/of diensten die beschikbaar zijn te delen via de sociale netwerkfunctionaliteit van derden of op te volgen op Facebook, Twitter en Instagram (bijv. "Share" -knoppen, "Vind ik leuk" of "volg").

We bieden deze functie aan om interesse van de Website bij leden van uw sociale netwerken aan te trekken en om u de mogelijkheid te bieden meningen, nieuws en aanbevelingen op de Website te volgen en te delen met uw contacten. Houd er echter rekening mee dat het delen van Gegevens met een sociaal netwerk kan resulteren in het verzamelen van deze informatie door de sociale netwerkaanbieder en de publieke verspreiding ervan, inclusief via internetzoekmachines.

Wij adviseren u om het privacy beleid van elke website die u bezoekt of van een sociaal netwerk waarmee u informatie deelt altijd zorgvuldig na te lezen.

10. Uw keuze en uw rechten
We willen zo transparant mogelijk met u zijn, zodat u verstandige keuzes kunt maken over hoe u wilt dat wij uw Gegevens te gebruiken.

 • Uw Gegevens

  U kunt altijd contact met ons opnemen op de adressen hierboven vermeld (zie hoofdstuk 3 " Wie kan u contacteren indien u vragen heeft of verzoeken? ") om te weten welke Gegevens we over u hebben opgeslagen in ons bestand en welke de bron is van deze gegevens. U heeft u onder bepaalde voorwaarden het recht om uw Gegevens, die u ons hebt meegedeeld, in een gestructureerd, door de computer leesbaar formaat te ontvangen en uw Persoonlijke Gegevens over te maken naar een derde partij van uw keuze.

 • Uw correcties

  Als u een fout ontdekt in uw Gegevens of als u vindt dat deze onvolledig of onjuist zijn, kunt u ons ook vragen om deze te corrigeren of aan te vullen.

 • Uw beperkingen

  U hebt het recht om een beperking op te leggen aan de verwerking van uw Gegevens (bijvoorbeeld, wanneer de nauwkeurigheid van uw Gegevens wordt gecontroleerd).

 • Uw bezwaren

  U kunt ook bezwaar indienen tegen het gebruik van uw Gegevens voor direct marketing doeleinden of tegen de doorgave van uw Gegevens aan een derde voor dezelfde doeleinden.

  U kunt te allen tijde uw toestemming intrekken die u ons heeft meegedeeld voor de verwerking van uw Gegegevens door contact met ons op te nemen op de hierboven vermelde adressen (zie hoofdstuk 3 "Wie kan u contacteren indien u vragen heeft of verzoeken? ").

  Bovendien kunt u eisen dat wij alle Gegevens over u wissen (behalve in bepaalde gevallen, bijvoorbeeld om een bewerking te rechtvaardigen of wanneer wettelijk vereist).
  U kunt ook altijd een klacht indien bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, of per e-mail gericht aan contact@apd-gba.be.

We kunnen dit privacy beleid wijzigen, bijvoorbeeld in het kader van wijzigingen van onze producten of diensten of van de toepasselijke wetgeving. Daarom is het raadzaam om deze privacyverklaring regelmatig te lezen.

Laatste update: versie 2.0. van 27/08/2019

Meer over Toyota GAZOO Racing

Toyota CH-R Black Edition Toyota CH-R Black Edition Steeds beter, steeds verder met de gelimiteerde Toyota C-HR, een wagen met een unieke stijl die hij dankt aan zijn verfijnde afwerking. Lichtmetalen velgen, een unieke en subtiele badge. We hebben er alles aan gedaan om u een aangename en unieke rijervaring te bezorgen! Ontdek de SUV's van Toyota Ontdek de SUV's van Toyota Geniet van de avonturen van het leven met de SUV’s van Toyota, uitgerust met onze hypermoderne hybride systemen, allemaal met compacte afmetingen, perfect voor de stad. Onze sportwagens en sportcoupés Onze sportwagens en sportcoupés Sinds de jaren 60 heeft Toyota mensen verrast en weten te bekoren met zijn eigen interpretatie van de sportwagen. Veel van deze modellen hebben intussen een legendarische status bereikt. Ontdek de sportieve modellen in ons huidig gamma. Ontdek het Toyota-stadsautomodellen Ontdek het Toyota-stadsautomodellen De compacte en wendbare Toyota AYGO en Toyota Yaris zijn ideaal om de stad te verkennen: dankzij hun bescheiden formaat kunt u overal komen en glijdt de stress van het stadsverkeer van u af.