1. Legal
  2. terms and conditions

Algemene voorwaarden voor inkooporders

Deze Algemene Voorwaarden vormen samen met een inkooporder de overeenkomst ('Overeenkomst'). Inkooporders moeten schriftelijk zijn en naar behoren door Inchcape zijn ondertekend om geldig en afdwingbaar te zijn. Elk document van de Leverancier dat de Overeenkomst wil wijzigen, is niet van toepassing tenzij uitdrukkelijk schriftelijk door Inchcape aanvaard.

1. Interpretatie

1.1 Alle verwijzingen naar de volgende uitdrukkingen in de Overeenkomst hebben, tenzij de context anders vereist, de volgende betekenis:

1.1.1 Dochteronderneming van Inchcape betekent elke rechtspersoon, direct of indirect eigendom van en/of gecontroleerd door Inchcape Plc.

1.1.2 Vertrouwelijke Informatie betekent alle materiële en immateriële informatie die hieronder openbaar wordt gemaakt, inclusief maar niet beperkt tot: software, gegevens, specificaties, standaarden en knowhow van welke aard dan ook, zoals technische, wetenschappelijke, commerciële, financiële, marketing- of organisatorische informatie, (i) die is gemarkeerd als 'vertrouwelijk', 'bedrijfseigen' of met een soortgelijke aanduiding; (ii) die door de bekendmakende Partij uitdrukkelijk als vertrouwelijk is aangemerkt via een gelijktijdige mondelinge of schriftelijke manier; of (iii) waarvan de ontvangende Partij redelijkerwijs zou kunnen aannemen als vertrouwelijk, gezien de omstandigheden van de openbaarmaking en/of de aard van de informatie. De definitie van Vertrouwelijke Informatie omvat echter geen informatie die (i) op het moment van openbaarmaking deel uitmaakt van het publieke domein, of die daarna buiten de schuld van de ontvangende Partij tot het publieke domein gaat behoren, (ii) op het moment van openbaarmaking reeds in het rechtmatige bezit van de ontvangende Partij was zonder enige vertrouwelijkheidsbeperking, zoals blijkt uit schriftelijke documenten, (iii) ontwikkeld is door werknemers of agenten van de ontvangende Partij, onafhankelijk van en zonder verwijzing naar enige Vertrouwelijke Informatie die aan de ontvangende Partij is medegedeeld, en die (iv) door de ontvangende Partij naar behoren is ontvangen van een derde partij die het recht heeft deze informatie openbaar te maken.

1.1.3 Ingangsdatum heeft de betekenis die eraan wordt gegeven in de inkooporder. 

1.1.4 'Goederen of Diensten' betekent alle goederen of diensten die door de Leverancier worden geleverd of verleend.

1.1.5 'Inchcape' betekent de rechtspersoon die een bestelling plaatst voor de Goederen of Diensten;

1.1.6 Inchcape Group betekent Inchcape en haar Dochterondernemingen.

1.1.7 Intellectuele Eigendomsrechten betekent octrooien, handelsmerken, dienstmerken, handels- of bedrijfsnamen, domeinnamen, geregistreerde ontwerpen, rechten op lay-outontwerpen, geregistreerde ontwerpen, rechten op topografie van halfgeleiders, databaserechten, auteursrechten, rechten op computersoftware, rechten ter bescherming van handelsgeheimen en vertrouwelijke informatie, rechten ter bescherming van goodwill en reputatie en andere gelijksoortige of overeenkomstige eigendomsrechten en alle aanvragen daarvoor, of deze nu bestaan of in de toekomst zullen ontstaan, waar ook ter wereld, geregistreerd of niet-geregistreerd, en alle rechten om een rechtszaak aan te spannen, schadevergoeding te eisen en compensatie of andere rechtsmiddelen te verkrijgen voor elke eerdere, huidige of toekomstige inbreuk, onrechtmatige toe-eigening of schending van een van de voorgaande rechten.

1.1.8 'Serviceniveaus' betekent de serviceniveaus zoals beschreven in de inkooporder.

1.1.9 'Werken' betekent alle uitvindingen, processen, methoden, prototypes, auteursrechtelijk beschermde werken, tekeningen, logo's, ontwikkelingen, concepten, verbeteringen, documenten, artikelen, rapporten en/of andere materialen al dan niet octrooieerbaar, auteursrechtelijk beschermd of onderworpen aan andere vormen van bescherming.

2. Termijn

2.1 Deze Overeenkomst gaat in op de Ingangsdatum en loopt voor de Termijn zoals vermeld in de inkooporder. Indien geen termijn is vermeld, loopt de Overeenkomst totdat de Goederen of Diensten naar behoren zijn geleverd volgens de overeengekomen voorwaarden. Daarna loopt de Overeenkomst automatisch af. Niettegenstaande het voorgaande blijven de artikelen 8-18 ook na beëindiging of afloop van deze Overeenkomst van kracht.  

3. Diensten

3.1 De Leverancier verleent vanaf de Ingangsdatum de Diensten aan Inchcape in overeenstemming met deze Overeenkomst. De Partijen erkennen dat deze Overeenkomst, na ondertekening door de Partijen, betrekking heeft op de Diensten die vanaf de Ingangsdatum worden verleend en op de voortzetting van de verlening van de Diensten gedurende de Termijn van de Overeenkomst.

3.2 De Leverancier stemt ermee in de Diensten met alle zorgvuldigheid, vakkundigheid en toewijding en naar beste vermogen uit te voeren, in overeenstemming met deugdelijke commerciële principes en alle toepasselijke wetgeving. De Leverancier zal zich bovendien houden aan alle redelijke aanwijzingen die Inchcape hem/haar van tijd tot tijd geeft en zal ervoor zorgen dat zijn/haar werknemers en vertegenwoordigers zich aan alle veiligheidsbeleidslijnen en -richtlijnen houden die door Inchcape worden verstrekt of geïnformeerd. De Leverancier stemt ermee in om (samen) te werken met elke bediende, agent of andere consultant van Inchcape en zich strikt te houden aan alle regels of richtlijnen die door Inchcape worden gegeven met betrekking tot de verlening van de Diensten.

3.3 De Leverancier zal geen enkel deel van deze Overeenkomst delegeren, uitbesteden of anderszins door een derde laten uitvoeren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Inchcape. De Leverancier is op elk moment aansprakelijk jegens Inchcape voor de daden, het verzuim en de nalatigheden van elke onderaannemer, of elke werknemer of agent van een onderaannemer, alsof het de daden, het verzuim of de nalatigheden van de Leverancier betreft.

3.4 De Leverancier zal Inchcape op de hoogte houden van zijn/haar verlening van de Diensten zoals van tijd tot tijd door Inchcape wordt gevraagd en alle noodzakelijke gerelateerde documentatie (zoals definitief bepaald door Inchcape) ter inzage beschikbaar stellen.

4. Levering van Goederen

4.1 De Leverancier levert de Goederen aan Inchcape onder de voorwaarden van deze Overeenkomst.

4.2 De Leverancier verklaart en garandeert dat de Goederen:

(a) overeenkomen met de beschrijving die eraan wordt gegeven in de SOW, of elke andere beschrijving die Inchcape schriftelijk meedeelt;

(b) geen materiële gebreken in ontwerp, materiaal en afwerking hebben; en

(c) van bevredigende kwaliteit zijn en geschikt zijn voor het door Inchcape beoogde doel.

5. Verpakking en Levering

5.1 De Leverancier zal op eigen kosten, Goederen met het inkoopordernummer merken en deze in kratten, verpakking of anderszins klaarmaken voor verzending in overeenstemming met de instructies van Inchcape en zal anderszins zorgen voor een veilige en zekere levering aan Inchcape. De Leverancier zal bij de verzending van Goederen een pakbon voegen.

5.2 Goederen moeten worden verzonden naar het afleverpunt dat in de order is vermeld, uiterlijk op de in de order vermelde vervaldatum.

5.3 Het tijdstip van levering is van essentieel belang.  Indien de Leverancier zich niet aan het leveringsschema houdt, kan Inchcape de inkooporder zonder aansprakelijkheid annuleren.

6. Inspectie en Aanvaarding

6.1 Goederen worden geacht niet te zijn aanvaard totdat Inchcape de Goederen heeft geïnspecteerd, acceptatietesten heeft uitgevoerd en haar aanvaarding heeft aangegeven.

6.2 Indien Inchcape vaststelt dat de geleverde Goederen geheel of gedeeltelijk niet aan de Overeenkomst voldoen, kan zij, onverminderd andere haar ter beschikking staande rechtsmiddelen (i) de Goederen geheel of gedeeltelijk retourneren (op kosten van de Leverancier) voor reparatie, vervanging of creditering; (ii) de Goederen repareren op kosten van de Leverancier; of (c) eisen dat de Leverancier eventuele gebreken herstelt.

6.3 Indien Inchcape vaststelt dat de geleverde Diensten geheel of gedeeltelijk niet aan de Overeenkomst voldoen, kan zij, onverminderd andere haar ter beschikking staande rechtsmiddelen: (i) eisen dat de Leverancier de Diensten opnieuw verleent; of (ii) ervoor zorgen dat de Diensten op kosten van de Leverancier door een andere leverancier worden verleend; of eisen dat de Leverancier haar een krediet verstrekt dat gelijk is aan de prijs van de Diensten.

6.4 Indien de Leverancier Goederen volgens specificaties levert, behoudt Inchcape zich het recht voor om deze goederen en de faciliteiten van de Leverancier op redelijke tijdstippen tijdens elk productiefase te inspecteren.

7. Eigendom en risico

7.1 Het risico van verlies van Goederen gaat over op Inchcape op het in de inkooporder vermelde afleverpunt.  Het eigendom van de Goederen gaat over op Inchcape bij verzending van de Goederen door de Leverancier.

8. Vergoedingen, facturatie en betaling

8.1 Er worden geen extra kosten van welke aard dan ook (met inbegrip van, maar niet beperkt tot het verpakken, het in dozen/kratten stoppen, de levering van vracht of de verzekering) door Inchcape betaald, tenzij anders bepaald in de inkooporder.

8.2 Prijzen vermeld op een inkooporder zijn om welke reden dan ook niet onderhevig aan verhoging of afwijking, tenzij Inchcape hiermee schriftelijk instemt.

8.3 De Leverancier verklaart en garandeert dat de in een inkooporder vermelde prijzen niet hoger zijn dan de lijst-, catalogus- of gepubliceerde prijzen van de Leverancier.

8.4 Facturen voor Goederen moeten elektronisch worden ingediend via het Coupa-platform en moeten het inkoopordernummer bevatten.  De rekeningen worden 60 dagen na ontvangst van de factuur van de Leverancier voldaan.

8.5 In het geval van Diensten factureert de Leverancier Inchcape elektronisch via het Coupa-platform voor de verleende Diensten op maandelijkse basis, tenzij specifiek anders vermeld in de inkooporder. De facturen bevatten een specificatie van de verrichte Diensten en, indien van toepassing, een specificatie van de kosten waarvoor Inchcape de Leverancier gedurende de periode in kwestie vergoedt. De betaling moet door Inchcape binnen 60 dagen na ontvangst van de correcte factuur worden gedaan.

8.6 Inchcape zal niet betalen voor verleende Diensten of geleverde Goederen door de Leverancier die de Overeenkomst te boven gaan. Overtollige Goederen worden op kosten van de Leverancier geretourneerd.

8.7 Tenzij anders aangegeven in een inkooporder, omvat de prijs alle lokale of buitenlandse belastingen (inclusief eventuele goederen- en dienstenbelasting), zegelrechten en andere overheidsheffingen. 

8.8 Inchcape heeft op elk moment het recht om elk door de Leverancier verschuldigd bedrag te verrekenen.

9. Vertrouwelijkheid

9.1 Zonder beperkingen in tijd, stemmen de Partijen ermee in dat met betrekking tot Vertrouwelijke Informatie de ontvangende Partij zich ertoe verbindt voor zichzelf en voor al haar werknemers, directeuren, onderaannemers en vertegenwoordigers:

(i) dergelijke Vertrouwelijke Informatie uitsluitend te gebruiken voor zover dit nodig is om de hierin uiteengezette verplichtingen na te komen en de hierin uiteengezette rechten uit te oefenen; (ii) om voor geen enkel doel Vertrouwelijke Informatie aan een derde partij openbaar te maken, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verleend door de bekendmakende Partij of zoals vereist door de wet; en (iii) geen Vertrouwelijke Informatie te kopiëren of op schrift te stellen of op te slaan in een machine-leesbare vorm.

10. Intellectuele Eigendomsrechten en Schadeloosstelling

10.1 De Leverancier verleent aan Inchcape een onherroepelijke, niet-exclusieve, overdraagbare, royaltyvrije licentie (met het recht op sublicentie), om intellectuele eigendomsrechten op de achtergrond te gebruiken in verband met de Diensten en voor het gebruik, de reparatie, het onderhoud, de upgrade of wijziging van de Diensten en/of eventuele bijbehorende Goederen.

10.2 De Leverancier stemt ermee in en erkent dat alle eigendomsrechten en belangen (met inbegrip van Intellectuele Eigendomsrechten) in en op alle Werken die worden gemaakt, gecreëerd, ontwikkeld, geschreven, teruggebracht tot de praktijk, geproduceerd of bedacht door de Leverancier, geheel of gedeeltelijk, alleen of samen met anderen, als gevolg van of in verband met de verlening van de Diensten onder deze Overeenkomst ('Inchcape Property') na ontvangst van de volledige betaling van de Vergoedingen aan de Leverancier op elk moment bij Inchcape zullen liggen en blijven. De Leverancier wijst aan Inchcape alle eigendomsrechten en/of belangen toe in en op de Inchcape Property waarop de Leverancier recht heeft of kan hebben op grond van of krachtens een van de wetten die in welk deel van de wereld dan ook van kracht zijn.

10.3 Op verzoek van Inchcape zal de Leverancier alle informatie, gegevens, tekeningen en assistentie verstrekken en leveren die nodig kan/kunnen zijn om Inchcape in staat te stellen de Inchcape Property te exploiteren en zal de Leverancier alle documenten uitvoeren en al die dingen doen, die nodig of wenselijk kunnen zijn voor het verkrijgen, registreren of anderszins beschermen, vastleggen of afdwingen van de Inchcape Property in die delen van de wereld die door Inchcape kunnen worden aangegeven en voor het vestigen ervan in Inchcape voor de volledige termijn van dergelijke rechten.

10.4 De Leverancier erkent dat, tenzij bij wet bepaald, aan de Leverancier geen andere vergoedingen verschuldigd zijn of kunnen worden met betrekking tot de naleving van dit artikel 10, dan die waarin deze Overeenkomst voorziet.

10.5 De Leverancier zal Inchcape, haar Dochterondernemingen en hun respectievelijke functionarissen, directeuren, werknemers en agenten ('Inchcape Indemnitees') schadeloos stellen voor en vrijwaren tegen elke actie die tegen de Inchcape Indemnitees wordt genomen of waarmee wordt gedreigd op basis van een claim dat de Diensten of een verlening van de Diensten inbreuk maakt/maken op de Intellectuele Eigendomsrechten van een derde partij of een onrechtmatige toe-eigening, onwettige openbaarmaking of gebruik van de handelsgeheimen of vertrouwelijke informatie van een derde partij en/of een schending van artikel 10 vormt.

11. Vereisten ten aanzien van de bescherming en beveiliging van persoonsgegevens

11.1 Indien de Leverancier namens Inchcape persoonsgegevens of andere Inchcape-gegevens (samen de 'gegevens') zal verwerken, zal de Leverancier zich op elk moment houden aan de bepalingen en verplichtingen die hem/haar worden opgelegd door alle toepasselijke wetgeving die daarop betrekking heeft, met inbegrip van maar niet beperkt tot de bescherming van persoonsgegevens en met de richtlijnen en richtsnoeren die van tijd tot tijd door de relevante autoriteiten worden uitgegeven.

11.2 De Leverancier zorgt ervoor dat:

a) hij/zij op elk moment uitsluitend in overeenstemming met de redelijke instructies en administratieve vereisten van Inchcape met betrekking tot de gegevens zal handelen;

b) persoonsgegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden die zijn toegestaan door de gegevensbeheerder, zoals gedefinieerd door de wet;

c) gegevens niet langer dan nodig worden bewaard om aan de verplichtingen op grond van deze Overeenkomst te voldoen of zoals vereist door dwingend recht, waarna ze worden verwijderd of vernietigd;

d) alle persoonsgegevens veilig, gescheiden van de gegevens van de verwerkende partij of van een derde partij, strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving worden bewaard;

e) alle noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen zijn getroffen om ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking of verlies, beschadiging of vernietiging van gegevens te voorkomen; en

f) alle noodzakelijke maatregelen zijn getroffen om de betrouwbaarheid te garanderen van zijn/haar personeel dat toegang tot dergelijke gegevens zal hebben;

g) hij/zij Inchcape onmiddellijk op de hoogte stelt zodra hij/zij zich bewust wordt van een ongeoorloofde openbaarmaking, hack of toegang tot gegevens en/of een lek in de persoonsgegevens en na kennisgeving Inchcape de informatie en bijstand zal verlenen die Inchcape in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs nodig heeft.

11.3 De Leverancier zal Inchcape verdedigen, schadeloos stellen voor en vrijwaren tegen alle verliezen, schade, kosten en uitgaven als gevolg van de schending van dit artikel 11.

12. Anti-omkoping

12.1 De Leverancier stemt ermee in zich te houden aan alle toepasselijke wetgeving tegen omkoping en corruptie in verband met deze Overeenkomst. De Leverancier verbindt zich er verder toe dat hij/zij in verband met zijn/haar prestaties onder deze Overeenkomst of eender welke andere transacties in verband met deze Overeenkomst, geen geld, iets van waarde of een voordeel (met inbegrip van steekpenningen en smeergeld), direct of indirect, zal verstrekken, beloven, aanbieden aan of ontvangen van: (i) een overheidsfunctionaris; (ii) een politieke partij; of (iii) een persoon of entiteit om zaken of een ongepast voordeel voor zichzelf en/of voor de andere partij te verkrijgen of te behouden.

13. Moderne slavernij

13.1 De Leverancier zal zich op elk moment houden aan: alle toepasselijke wet- en regelgeving en sancties met betrekking tot moderne slavernij en mensenhandel, inclusief maar niet beperkt tot de Modern Slavery Act 2015; en elk anti-slavernijbeleid dat van tijd tot tijd door Inchcape wordt aangenomen.

13.2 De Leverancier zal gedurende de looptijd van deze Overeenkomst toewijdingsprocedures implementeren en handhaven voor zijn/haar eigen leveranciers, toegestane onderaannemers en andere deelnemers aan zijn/haar toeleveringsketens, om ervoor te zorgen dat er geen sprake is van slavernij of mensenhandel in zijn/haar toeleveringsketens.

13.3 De Leverancier zal Inchcape op de hoogte stellen zodra hij/zij zich bewust wordt van enige schending, of potentiële schending, op enig anti-slavernijbeleid dat van tijd tot tijd door Inchcape wordt aangenomen; of enige daadwerkelijke of vermoedelijke slavernij of mensenhandel in een toeleveringsketen in verband met deze Overeenkomst.

14. Beperking van aansprakelijkheid

14.1 De Leverancier zal Inchcape schadeloos stellen voor en vrijwaren tegen alle procedures, claims, eisen, verliezen, kosten, schade en uitgaven die voortvloeien uit een mankement in de Goederen en/of met betrekking tot een handeling, nalatigheid of onachtzaamheid van de Leverancier of een van zijn/haar functionarissen, werknemers, agenten of vertegenwoordigers in verband met de Goederen of Diensten die krachtens deze Overeenkomst moeten worden geleverd of verleend of anderszins in verband met de prestaties of schending van deze Overeenkomst door de Leverancier.

14.2 De Leverancier zal op verzoek van Inchcape, op eigen kosten, adequate verzekeringen afsluiten tegen alle risico's die uit deze overeenkomst voortvloeien (met inbegrip van openbare aansprakelijkheid, productaansprakelijkheid en werknemersverzekering) en zal, indien vereist door Inchcape, bewijs overleggen van de gangbaarheid en geldigheid van een dergelijke polis.

15. Naleving van de Inchcape-beleidslijnen

De Leverancier zal zich houden aan alle Inchcape-beleidslijnen die van tijd tot tijd worden gepubliceerd op https://www.inchcape.com/en/responsibility/policy-statements.html, inclusief maar niet beperkt tot de Inchcape Supplier Code of Conduct https://www.inchcape.com/content/dam/inchcape/corporate/responsibility/supplier-code-of-conduct-2021.pdf.

16. Beëindiging

16.1 Niettegenstaande enige bepaling in deze Overeenkomst kan deze Overeenkomst worden beëindigd:

a) door Inchcape gemakshalve door de Leverancier hiervan ten minste 14 dagen van tevoren schriftelijk in kennis te stellen;

b) door één van beide Partijen na schriftelijke kennisgeving aan de andere Partij indien die Partij een voorwaarde van deze Overeenkomst wezenlijk schendt, en in het geval van een schending die hersteld kan worden, nalaat dit te doen binnen dertig (30) dagen na ontvangst van een schriftelijk verzoek daartoe; of

c) door één van beide Partijen indien de andere Partij gedurende de looptijd van deze Overeenkomst haar betalingen staakt, onder bewind wordt gesteld, in liquidatie gaat of op andere wijze insolvent wordt.

16.2 Bij beëindiging of afloop van deze Overeenkomst om welke reden dan ook, geeft de Leverancier Inchcape onmiddellijk alle kopieën van alle informatie en gegevens die door Inchcape zijn verstrekt ten behoeve van deze Overeenkomst (inclusief materialen met Vertrouwelijke Informatie van Inchcape) terug en verklaart hij/zij aan Inchcape dat er daarvan geen kopieën zijn bewaard.

16.3 De afloop of beëindiging van deze Overeenkomst om welke reden dan ook, zal geen invloed hebben op de rechten of verplichtingen van enige Partij, noch op de inwerkingtreding of voortzetting van enige bepaling hiervan die uitdrukkelijk of stilzwijgend bedoeld is om op of na een dergelijke afloop of beëindiging in werking te treden.

17. Kennisgevingen

17.1 Alle kennisgevingen aan of door de Partijen moeten schriftelijk in de Engelse taal zijn en persoonlijk, per koerier of per gewone post aan de andere Partij overhandigd worden.

18. Diversen

18.1 De Leverancier zal geen enkel recht of verplichting onder deze Overeenkomst toewijzen of overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Inchcape.

18.2 De Leverancier stemt ermee in geen enkele overeenkomst of regeling aan te gaan die bindend is voor Inchcape of enige entiteit binnen de Inchcape Group zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Inchcape.

18.3 Geen enkele voorwaarde of bepaling wordt geacht te zijn opgeheven en geen enkele schending te zijn verontschuldigd, tenzij een dergelijke opheffing of toestemming schriftelijk is en ondertekend is door de Partij tegen wie de opheffing of toestemming wordt ingeroepen.

18.4 In het geval dat een bepaling van deze Overeenkomst in enige mate ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, zal een dergelijke voorwaarde of bepaling worden gescheiden van de overige voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst, die geldig zullen blijven voor zover de wet dit toestaat.

18.5 Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen de Partijen en vervangt en vernietigt alle eerdere overeenkomsten, beloften, toezeggingen, garanties, verklaringen en afspraken tussen hen, hetzij schriftelijk of mondeling, met betrekking tot het onderwerp ervan.

18.6 Toepasselijk recht en Bevoegd rechtsgebied: Deze Overeenkomst is onderworpen aan, bepaald door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten die zijn vastgelegd in het bevoegd rechtsgebied waarin Inchcape is gevestigd en de Partijen onderwerpen zich aan het exclusief bevoegd rechtsgebied van de rechtbanken van dit bevoegd rechtsgebied. 

Purchase order terms and conditions

These Terms and Conditions together with a purchase order form the agreement (“Agreement”). Purchase Orders shall be in writing and duly signed by Inchcape in order to be valid and enforceable. Any document of Supplier which purports to modify the Agreement does not apply unless expressly accepted in writing by Inchcape

1. Interpretation

1.1 All references to the following expressions in the Agreement shall, unless the context otherwise requires, have the following meanings:

1.1.1 Affiliate of Inchcape means any legal entity, directly or indirectly owned and/or controlled by Inchcape Plc. 

1.1.2 Confidential Information means any and all tangible and intangible information disclosed hereunder, including but not limited to: software, data, specifications, standards and know-how of any nature such as technical, scientific, engineering, commercial, financial, marketing or organizational, which (i) is marked as “confidential, ”proprietary” or with some similar indication; (ii) is expressly advised by the disclosing Party to be confidential through some contemporaneous oral or written means; or (iii) which the receiving Party would reasonably construe to be of a confidential nature considering the circumstances of its disclosure and/or the nature of the information. The definition of Confidential Information shall, however, not include information which (i) at the time of disclosure is part of the public domain, or which thereafter comes into the public domain through no fault of the receiving Party, (ii) at the time of disclosure was already in the legitimate possession of the receiving Party without any confidentiality restrictions, as evidenced by written records (iii) was developed by employees or agents of the receiving Party independently of and without reference to any Confidential Information communicated to the receiving Party ; and (iv) which is properly received by the receiving Party from a third party which has the right to disclose such information.

1.1.3 Effective Date has the meaning given to it in the purchase order.  

1.1.4 “Goods or Services” means any goods or services supplied or provided by the Supplier;

1.1.5 “Inchcape” means the legal entity placing an order for the Goods or Services; 

1.1.6 Inchcape Group means Inchcape and its Affiliates.

1.1.7 Intellectual Property Rights means patents, trademarks, service marks, trade or business names, domain names, registered designs, layout design rights, registered designs,  semiconductor topography rights, database rights, copyrights, rights in computer software, rights protecting trade secrets and confidential information, rights protecting goodwill and reputation and other similar or corresponding proprietary rights and all applications for the same, whether presently existing or created in the future, anywhere in the world, whether registered or unregistered, and  all rights to sue, recover damages and obtain relief or other remedies for any past, current or future infringement, misappropriate or violation of any of the foregoing rights.

1.1.8 Service Levels mean the service levels detailed in purchase order. 

1.1.9 Works means any and all inventions, processes, methods, prototypes, works of authorship, drawings, logos, developments, concepts, improvements, documents, articles, reports and/or any other materials whether or not patentable, copyrightable or subject to other forms of protection.

2. Term 

2.1 This Agreement shall commence on the Effective Date and continue for Term as stated in the purchase order. If no period is stated, the Agreement shall continue until the Goods or Services have been properly delivered in accordance with the terms agreed. Thereafter the Agreement will automatically expire. Notwithstanding the foregoing, Clauses 8-18 shall survive termination or expiration of this Agreement.   

3. Services 

3.1 The Supplier shall from the Effective Date provide the Services to Inchcape in accordance with this Agreement. The Parties acknowledge that this Agreement, when signed by the Parties, shall cover the Services provided from the Effective Date as well as the continued provision of the Services for the term of the Agreement.

3.2 The Supplier agrees to perform the Services with all due care, skill and diligence and to the best of its ability, in accordance with sound commercial principles and all applicable laws. The Supplier shall furthermore comply with all reasonable directions from time to time given to it by Inchcape and shall comply and ensure the compliance of its employees and representatives with any security policies and guidelines provided or informed by Inchcape. The Supplier agrees to work and co-operate with any servant or agent or other consultant of Inchcape and adhere strictly to any rules or guidelines given by Inchcape in respect of the provision of the Services. 

3.3 The Supplier shall not delegate, subcontract or otherwise arrange for a third party to perform any part of this Agreement without the prior written consent of Inchcape. The Supplier is at all times liable to Inchcape for the acts, defaults and neglects of any subcontractor, or any employee or agent of a subcontractor, as if they were the acts, defaults or neglects of the Supplier.

3.4 The Supplier shall keep Inchcape informed of its provision of the Services as requested from time to time by Inchcape and make available any necessary related documentation (as determined conclusively by Inchcape) for inspection.

4. Supply of Goods 

4.1 The Supplier shall supply the Goods to Inchcape under the terms of this Agreement.

4.2 The Supplier represents and warrants that the Goods shall:

(a) correspond to the description given to it in the SOW, or any other description communicated by Inchcape in writing;

(b) be free from material defects in design, material and workmanship; and 

(c) be of satisfactory quality and fit for the purpose which has been held out by Inchcape. 

5. Packaging and Delivery

5.1 The Supplier shall, at its expense mark Goods with the purchase order number, crate, package or otherwise prepare goods for shipment in accordance with Inchcape's instructions and otherwise will ensure safe and secure delivery to Inchcape. The Supplier will include a packing slip with the shipment of Goods.

5.2 Goods are to be shipped to the delivery point set out in the order by the due date set out in the order.

5.3 The time for delivery shall be of the essence.  If the Supplier does not comply with the delivery schedule, Inchcape may cancel the purchase order without liability.

6. Inspection and Acceptance 

6.1 Goods shall be deemed not to have been accepted until Inchcape has inspected the Goods, conducted acceptance tests and signified its acceptance.

6.2 If Inchcape determines that supplied Goods in whole or part do not conform to the Agreement it may, without prejudice to any other remedies available to it (i) return (at the Supplier's expense) the whole or any part of the Goods for repair, replacement or credit; (ii) repair the Goods at the Supplier’s expense; or (c) require the Supplier to fix any defects.

6.3 If Inchcape determines that supplied Services do not conform to the Agreement in whole or in part, it may, without prejudice to any other remedies available to it: (i) require the Supplier to supply the Services again; or (ii) arrange to have the Services supplied by a different supplier at the Supplier’s expense; or require the Supplier to provide it with a credit equal to the price of the Services;

6.4 Where the Supplier is supplying Goods to specifications, Inchcape reserves the right to inspect these items and Supplier's facilities at reasonable times during any stage of manufacture.

7. Title and Risk 

7.1 Risk of loss for Goods shall pass to Inchcape at the delivery point specified in the purchase order.  Title to the Goods shall pass to Inchcape on dispatch of the Goods from the Supplier.

8. Fees, Invoicing and Payment

8.1 No extra charges of any kind (including but not limited to packing, boxing, crating, delivery freight or insurance) will be paid by Inchcape unless provided for in the purchase order.

8.2 Prices shown on a purchase order are not subject to escalation or variation for any reason whatsoever unless agreed to in writing by Inchcape.

8.3 Supplier represents and warrants that the prices quoted in a purchase order shall not be in excess of Supplier's list, catalogue or published prices.

8.4 Invoices for Goods are to be submitted electronically via the Coupa platform and must show the purchase order number.  Accounts will be settled 60 days from receipt of the Supplier's invoice.

8.5 In the case of Services, the Supplier shall invoice Inchcape electronically via the Coupa platform for the Services provided on a monthly basis, unless otherwise specifically stated in the purchase order. The invoices shall contain a specification of the Services performed and, if applicable, a specification over the expenses for which Inchcape is reimbursing the Supplier during the period in question. Payment shall be made by Inchcape within 60 days from receipt of correct invoice.

8.6 Inchcape will not pay for Services performed or Goods supplied by the Supplier in excess of the Agreement. Excess Goods will be returned at the Supplier's expense.

8.7 Except as otherwise specified in a purchase order, the price includes all local or foreign taxes (including any goods and service tax), stamp duties and other governmental charges.  

8.8 Inchcape is entitled to set off any amount owing at any time by Supplier.

9. Confidentiality

9.1 Without limitations in point of time, the Parties agree that with respect to any Confidential Information, the receiving Party undertakes for itself and for any of its employees, directors, subcontractors and representatives:

(i) to use such Confidential Information only as necessary in order to fulfil the obligations and exercise the rights set out herein; (ii) not to disclose any Confidential Information to a third party for any purposes unless expressly authorized by the disclosing Party or as required by law; and (iii) not to copy or reduce Confidential Information to writing or store in a machine readable form.

10. Intellectual Property Rights and Indemnity 

10.1 The Supplier grants to Inchcape an irrevocable, non-exclusive, transferable, royalty-free licence (with the right to sub-licence), to use background intellectual property rights in connection with the Services and for the use, repair, maintenance, upgrade or modification of the Services and/or any associated Goods.

10.2 The Supplier agrees and acknowledges that any and all rights title and interests (including Intellectual Property Rights) in and to all Works made, created, developed, written, reduced to practice, produced or conceived by the Supplier, in whole or in part, either solely or jointly with others, as a result of or in connection with the provision of the Services under this Agreement (“Inchcape Property”) upon receipt of full payment of the Fees to the Supplier shall vest and remain at all times in Inchcape. The Supplier assigns to Inchcape all rights title and/or interest in and to the Inchcape Property to which the Supplier is or may be entitled to by virtue of or pursuant to any of the laws in force in any part of the world.

10.3 At the request of Inchcape, the Supplier shall give and supply all such information, data, drawings and assistance as may be necessary to enable Inchcape to exploit the Inchcape Property and shall execute all documents and do all such things, which may be necessary or desirable for obtaining, registering or otherwise protecting or recording or enforcing the Inchcape Property in such parts of the world as may be specified by Inchcape and for vesting the same in Inchcape for the full term of such rights.

10.4 The Supplier acknowledges that, except as provided by law, no further fees other than that provided for in this Agreement, is or may become due to the Supplier in respect of its compliance with this Clause 10. 

10.5 The Supplier shall indemnify and hold harmless Inchcape, its Affiliates and their respective officers, directors, employees and agents (“Inchcape Indemnitees”) against any action brought or threatened against the Inchcape Indemnitees based on a claim that the Services or any provision of the Services infringes any Intellectual Property Rights of any third party or constitutes misappropriation or unlawful disclosure or use of any third party’s trade secrets or confidential information and/or a breach of Clause 10. 

11. Personal Data Protection & Security Requirements 

11.1 In case the Supplier will process any personal or other Inchcape data on behalf of Inchcape (together the “data”), the Supplier shall at all times comply with the provisions and obligations imposed on it by any applicable legislation relating to it, including but not limited to the protection of personal data and with the guidelines and guidance notes issued from time to time by the relevant authorities.

11.2 The Supplier shall ensure that:

a) it shall at all times act only in accordance with the reasonable instructions and administrative requirements of Inchcape in relation to the data;

b) personal data is only used for the purposes authorised by the data controller, as defined by law;

c) data is kept only for as long as it is necessary to fulfil obligations under this Agreement or as required by mandatory law after which it shall be deleted or destroyed;

d) all personal data is kept securely, segregated from the processing party’s or any third party’s data, in strict confidence and in accordance with the applicable law;

e) all necessary technical and organisational measures are in place to prevent unauthorised or unlawful processing or loss, damage or destruction of data; and

f) all necessary steps are in place to ensure the reliability of its staff who will have access to such data. 

g) it notifies Inchcape immediately upon becoming aware of any unauthorised disclosure, hack or access of data and/or a personal data breach and following notification shall provide such information and assistance to Inchcape as is reasonably required by Inchcape in the circumstances. 

11.3 The Supplier shall defend, indemnify and hold Inchcape harmless from and against any and all losses, damages, costs and expenses incurred as a result of the breach of this Clause 11.

12. Anti-Bribery 

12.1 The Supplier agrees to comply with all applicable anti-bribery and corruption laws in connection with this Agreement. The Supplier further undertakes that it shall not in connection with its performance under this Agreement or any other transactions involving this Agreement, make, promise, offer or receive any money, anything of value or an advantage (including bribes and kickbacks), directly or indirectly, to or from: (i) any government official; (ii) any political party; or (iii) any person or entity to obtain or retain business or an improper advantage for itself and/or for the other party.

13. Modern Slavery

13.1 The Supplier shall at all times comply with: all applicable laws, regulations and sanctions relating to modern slavery and human trafficking including but not limited to the Modern Slavery Act 2015; and any anti-slavery policy adopted by Inchcape from time to time.

13.2 The Supplier shall implement and maintain throughout the duration of this Agreement due diligence procedures for its own suppliers, permitted sub-contractors and other participants in its supply chains, to ensure that there is no slavery or human trafficking in its supply chains.

13.3 The Supplier shall notify Inchcape as soon as it becomes aware of any breach, or potential breach, of any anti-slavery policy adopted by Inchcape from time to time; or any actual or suspected slavery or human trafficking in a supply chain which has a connection with this Agreement.

14. Limitation of Liability

14.1 Supplier shall indemnify Inchcape from and against any and all proceedings, claims, demands, losses, costs, damage and expenses arising out of a defect in the Goods and/or in respect of any act, omission or negligence of Supplier or any of its officers, employees, agents or representatives in connection with the Goods or Services to be provided under this Agreement or otherwise in connection with Supplier's performance or breach of this Agreement.

14.2 The Supplier shall, if requested by Inchcape, at its sole expense, effect proper insurances against all risks arising under this agreement (including public liability, product liability and employee insurance) and shall, if required by Inchcape, produce evidence of the currency and validity of any such policy.

15. Compliance with Inchcape Policies

The Supplier shall comply with all Inchcape policies which are published from time to time on https://www.inchcape.com/en/responsibility/policy-statements.html including but not limited to the Inchcape Supplier Code of Conduct https://www.inchcape.com/content/dam/inchcape/corporate/responsibility/supplier-code-of-conduct-2021.pdf. 

16. Termination

16.1 Notwithstanding anything in this Agreement, this Agreement may be terminated:

a) by Inchcape for convenience by giving Supplier no less than 14 days written notice;

b) by either Party on giving notice in writing to the other Party if that Party commits any material breach of any term of this Agreement, and in the case of a breach capable of being remedied, shall have failed within thirty (30) days after the receipt of a request in writing to do so; or

c) by either Party should the other Party during the term of this Agreement stop its payments, enter into administration, liquidation or other type of insolvency.

16.2 On termination or expiry of this Agreement for any reason whatsoever, the Supplier shall immediately return to Inchcape all copies of any information and data supplied by Inchcape for the purposes of this Agreement (including materials containing Confidential Information of Inchcape) and shall certify to Inchcape that no copies thereof have been retained.

16.3 Any expiry or termination of this Agreement howsoever occasioned shall not affect any rights or liabilities of any Party nor shall it affect the coming into force of or continuation of any provision hereof which is expressly or by implication intended to come into force on or after such expiration or termination.

17. Notices

17.1 All notices to or by the Parties shall be in writing in the English language and shall be delivered by hand, courier or ordinary mail to the other Party. 

18. Miscellaneous

18.1 The Supplier shall not assign or transfer any right or obligation under this Agreement without Inchcape’s prior written consent.

18.2 The Supplier agrees not enter into any agreement or arrangement which will be binding on Inchcape or any entity within the Inchcape Group without the prior written consent of Inchcape.

18.3 No term or provision shall be deemed waived and no breach excused, unless such waiver or consent shall be in writing and signed by the Party against whom the waiver or consent is asserted. 

18.4 In the event that any provision of this Agreement shall be determined invalid, unlawful or unenforceable to any extent, such term, condition or provision shall be severed from the remaining terms, conditions and provisions of this Agreement, which shall continue to be valid to the fullest extent permitted by law. 

18.5 This Agreement constitutes the entire agreement between the parties and supersedes and extinguishes all previous agreements, promises, assurances, warranties, representations and understandings between them, whether written or oral, relating to its subject matter.

18.6 Governing Law and Jurisdiction: This Agreement shall be subject to, governed and construed in accordance with the laws set out in the jurisdiction in which Inchcape is located and the Parties submit to the exclusive jurisdiction of the courts of such jurisdiction.