1. Discover Toyota
 2. Concours
 3. Règlement

 

Wedstrijdreglement

Artikel 1 :       Organisator

Toyota Belgium NV, met zetel te Leuvensesteenweg 369, 1932 Zaventem en ingeschreven in de KBO onder het nummer 0403.425.770 (hierna: “Organisator”) organiseert een wedstrijd (hierna: “Wedstrijd”), onder de hierna vermelde bepalingen.

Lees aandachtig huidig wedstrijdreglement (hierna: “Voorwaarden”). Om deel te kunnen nemen aan de Wedstrijd, dient de deelnemer eerst huidig wedstrijdreglement door te nemen en uitdrukkelijk te aanvaarden bij de deelname. 

 

Artikel 2 :       Wedstrijdperiode

De volledige Wedstrijd loopt van 09/05/2024 tot en met 25/05/2024. (hierna: “Wedstrijdperiode”)

 

Artikel 3 :       Deelname en deelnemingsvoorwaarden

Deelname aan de Wedstrijd is vrij en zonder aankoopplicht. 

De Wedstrijd is open voor deelname door personen gedomicilieerd in België, van minstens 18 jaar, met uitsluiting van werknemers en/of andere personen die direct of indirect betrokken zijn bij de organisatie, de ontwikkeling, de promotie en/of het beheer van de Wedstrijd, evenals hun naaste familieleden en/of hun gezinsleden en elke persoon die op hetzelfde adres woont als voornoemde werknemers en/of personen, door zich in te schrijven op de website www.toyota.be gedurende de Wedstrijdperiode (hierna de "Deelnemer(s)" genoemd).

De Wedstrijd loopt in België. 

In het geval de Deelnemer niet voldoet aan de regels opgenomen in deze Voorwaarden, zal hij onmiddellijk en automatisch uitgesloten worden van de Wedstrijd en dit zonder voorafgaande waarschuwing.

Iedere Deelnemer mag slechts één keer deelnemen aan de Wedstrijd met zijn unieke persoonsgegevens. 

De deelname moet rechtstreeks door de Deelnemer gedaan worden. De deelname via derden of andere geautomatiseerde middelen worden gediskwalificeerd. De Organisator behoudt zich het recht voor, waar nodig, om alle acties te ondernemen die redelijk zijn om zich te beschermen tegen frauduleuze of ongeldige inschrijvingen. In geval van, onder andere zonder daartoe beperkt te zijn: vals spelen, bedrog, fraude, misleiding,… behoudt de Organisator zich het recht voor om de Deelnemer uit te sluiten van de Wedstrijd of van enige toekomstige door haar georganiseerde wedstrijd zoals bepaald in artikel 10 van huidige Voorwaarden. 

 

Artikel 4 :       Verloop van de Wedstrijd

De Wedstrijd verloopt online via de website van Toyota: www.toyota.be (hierna: “Website”) alsook via de sociale mediakanalen van Toyota (Facebook en Instagram).

De Deelnemer dient te antwoorden op de prijsvragen (1 meerkeuzevraag en 1 schiftingsvraag). 

Bij deelname aan de Wedstrijd dient de Deelnemer volgende contactgegevens mee te delen: naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer en geboortedatum. 

Na het beantwoorden van de verschillende vragen, ontvangt de Deelnemer een bevestigingse-mail. De e-mail dient ter bevestiging van de deelname door de Deelnemer, waarna de deelname definitief is.  

 

Artikel 5 :       Winnaar en kennisgeving

Er zal één (1) winnaar aangeduid worden.

De winnaar dient minstens 18 jaar oud te zijn.

De winnaar is diegene die zowel een juist antwoord heeft gegeven op de prijsvraag alsook het meest accurate antwoord heeft gegeven op de schiftingsvraag (hierna: “Winnaar”). 

Bij een ex aequo zal voorrang gegeven worden aan de Deelnemer die de juiste antwoorden als eerste heeft ingevoerd. Bij het aanduiden van de Winnaar(s) zal de Organisator zich derhalve baseren op de tijdssporen om de rangorde te bepalen.

De Winnaars zullen hierover geïnformeerd worden via het e-mailadres en/of via het telefoonnummer zoals opgeven tijdens de deelname, en dit binnen de week na het einde van de Wedstrijd.

De aanwijzing van de Winnaar is definitief en bindend. De beslissingen van de Organisator in dit verband zijn definitief en hiertegen staat geen mogelijkheid tot beroep open.

In het geval de Winnaar de prijs niet (tijdig) in ontvangst neemt, heeft de Organisator het recht/de mogelijkheid om de Prijs aan te bieden aan de Deelnemer(s) die op basis van de door hem of haar gegeven antwoorden op de prijsvragen op de eerstvolgende plaats is/zijn terechtgekomen. Er wordt geen financiële en/of andere compensatie voorzien als tegenwaarde ten aanzien van de oorspronkelijke Winnaar(s). 

De Organisator behoudt zich het recht voor om de uitreiking van de prijs aan de Winnaar te weigeren of deze terug te vorderen indien deze hiertoe geen recht had volgens deze Voorwaarden of bij inbreuk(en) op deze Voorwaarde, fraude, bedrog of andere onrechtmatig of ongepast gedrag van de betrokken Deelnemer(s) of bij onjuist gebruik van de technologie door de Winnaar bij deelname. 

 

Artikel 6 :       Prijs

De prijs heeft een persoonlijk karakter, is ondeelbaar, niet overdraagbaar en moet worden aanvaard zoals deze wordt toegekend. De Prijs staat op specifieke naam, de Winnaar zal bijgevolg vóór 1 juli 2024 de 2 correcte namen moeten opgeven van diegenen die gebruik zullen maken van de Prijs. 

Behoudens in de gevallen zoals hieronder specifiek opgenomen, kan de ontvangen prijs in geen geval worden gesubstitueerd of vervangen door speciën, andere producten of diensten en/of andere voordelen in natura of enig ander alternatief, noch kan de prijs gecumuleerd worden met andere acties en/of voordelen. 

De Organisator behoudt zich het recht voor om een aangeboden prijs te vervangen door een gelijkaardige prijs van dezelfde waarde, wanneer de prijs zoals beschreven in huidig artikel niet (meer) beschikbaar zou zijn en/of toegekend kan worden. 

De Organisator zal via e-mail en/of via telefoon contact opnemen met de Winnaar om de nodige uitleg te geven over de prijs. Contact zal geschieden via het e-mailadres en/of telefoonnummer welke door de deelnemende Winnaar is opgegeven op het moment van inschrijving. 

De te winnen prijs betreft een All-in Package voor 2 personen voor de hockeywedstrijden tijdens de Olympische zomerspelen in Parijs tussen 5 augustus 2024 en 7 augustus 2024. De Prijs heeft een waarde van 9.275 EUR en omvat: 

 • Heen en terugrit met Thalys voor 2 personen
  • Heenrit: 
   • 05/08/2024
   • 9h16 – 10h38
   • Brussel Zuid => Parijs Noord 
  • Terugrit: 
   • 07/08/2024
   • 23h45 – 01h07
   • Parijs Noord => Brussel Zuid
 • Pas voor de metro in Parijs voor 3 dagen, onbeperkt aantal ritten; 
 • Toegangsticket voor 4 hockeywedstrijden:
  • kwart finale vrouwen – maandag 5 augustus 2024 om 17u30
  • halve finale mannen – dinsdag 6 augustus 2024 om 14u
  • halve finale mannen – dinsdag 6 augustus 2024 om 19u
  • halve finale vrouwen – woensdag 7 augustus 2024 om 14u
 • VIP-diner en lunch in het Lotto Belgium House (in functie van het programma)
  • Op 05/08/2024 : volledige dag toegang (“comfort day pass”)
  • Op 07/08/2024: VIP – gastronomisch diner 
 • Assistentie en groepsbegeleiding ter plaatse
 • Overnachting in een 4 sterren hotel inclusief ontbijt voor 2 nachten

Eventuele andere kosten ter plaatse dienen zelf gedragen te worden door de Winnaar.

 

Artikel 7 :       Privacy

In het kader van deze Wedstrijd verwerkt de Organisator volgende persoonsgegevens: voornaam, familienaam, e-mailadres, telefoonnummer en geboortedatum. De servers van de Organisator kunnen automatisch bepaalde gegevens vastleggen, zoals: IP-adres, browsergegevens, datum en tijd. 

Conform de algemene verordening gegevensbescherming (GDPR) hebben alle Deelnemers een kosteloos recht tot toegang, wijziging en opheffing van hun persoonsgegevens bij de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking: 

 • door een e-mail te sturen aan privacy@toyota.be
 • door een brief te sturen aan Toyota Belgium, klantendienst (privacy), Leuvensesteenweg 369, 1932 Zaventem

Alle persoonlijke gegevens die door een Deelnemer worden verstrekt, mogen door de Organisator uitsluitend worden gebruikt in de mate die noodzakelijk is voor het doel van de Wedstrijd. Deze gegevens worden niet gedeeld met een derde partij, behalve in de mate dit noodzakelijk is voor het doel van de Wedstrijd in overeenstemming met alle toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming. 

De Organisator bewaart de persoonsgegevens zolang dit nodig is ten behoeve van de hierboven omschreven doeleinden. De gegevens zullen niet langer bewaard blijven dan strikt noodzakelijk.

Door deel te nemen aan de Wedstrijd geeft de Deelnemer toestemming om dergelijke persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met deze voorwaarden en de algemene verordening gegevensbescherming (GDPR).

 

Artikel 8 :       Wijzigingen

De Organisator is niet aansprakelijk voor enige onderbreking van de Wedstrijd of de oorzaak nu aan overmacht ligt of aan andere factoren die buiten de macht van de Organisator liggen. 

De Organisator behoudt zich het recht voor, zonder enige aansprakelijkheid, om de Wedstrijd, de Voorwaarden en de prijzen te beperken, aan te passen, te wijzigen, uitzonderingen te voorzien of te annuleren indien de omstandigheden dat vereisen. 

De eventuele aangebrachte wijzigingen aan de Voorwaarden zullen beschouwd worden als een bijlagen bij deze Voorwaarden en zullen gepubliceerd worden op de Website toyota.be. De Deelnemer verbindt zich ertoe dit regelmatig te raadplegen. 

In zulk geval hebben de Deelnemers (noch enige andere persoon) geen recht op individuele informatie en/of (schade)vergoeding. 

 

Artikel 9 :       Technische problemen - aansprakelijkheid

De Organisator stelt alles in werking om een toegang te verlenen tot haar Website en sociale mediakanalen en de Wedstrijd 24 uur op 24 en 7 dagen op 7, alsook om alle deelnames correct te verwerken. Gelet op de technische kenmerken van het internet en van de informaticamiddelen en gelet op de noodzaak om periodieke onderhouds-, update- of upgradewerkzaamheden uit te voeren, kan de Organisator echter geen ononderbroken toegang en dienstverlening garanderen. In geval van normale aanvaardbare onderbreking of verstoring van de toegang, stelt de Organisator alles in werking om dit binnen een zo kort mogelijke termijn te verhelpen. Dergelijke normaal aanvaardbare onderbrekingen of verstoringen zijn eigen aan de dienstverlening via internet en kunnen niet beschouwd worden als tekortkoming. 

De Organisator is niet aansprakelijkheid voor enige onderbreking van de Website of de Wedstrijd ten gevolge dergelijke technische storingen, problemen met internet, verbindingen,…

De Website wordt de Deelnemer aangeboden zonder expliciete of impliciete garanties omtrent de correcte werking ervan. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade ingevolge het gebruik van de Website, noch voor de schade die wordt veroorzaakt ingevolge onjuiste, onvolledige, dubbelzinnige of gedateerde inhoud of taalfouten op de Website noch door het deelnemen aan de Wedstrijd. 

De Organisator biedt geen garanties omtrent de bruikbaarheid of geschiktheid van de Prijs voor welk doel dan ook. De Organisator of de door de Organisator betrokken derden kunnen in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik van de Prijs, noch slechte werking en/of uitvoering van de Prijs, noch enige schade, zij het direct of indirect, rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt door de Prijs of voor enige schade van wat voor aard dan ook van een winnaar of enige derde ingevolge gebeurlijke ongevallen met de Prijs, zelfs niet in geval van materiële schade, lichamelijke letsels of overlijden.

Buiten de gevallen van zware of opzettelijke fout kunnen de Organisator, noch haar personeel, noch enige derde waarop zij voor de organisatie van de Wedstrijd beroep gedaan heeft, aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade van welke aard ook die zou ontstaan naar aanleiding van het deelnemen aan of de organisatie van de Wedstrijd en het al dan niet toewijzen van de Prijs. 

In ieder geval zal de aansprakelijkheid van de Organisator steeds beperkt zijn tot het bedrag van de waarde van de door de Deelnemer gewonnen Prijs zoals bepaald in artikel 6.

 

Artikel 10 :    Diskwalificatie, opschorting of annulering

Elke inbreuk of fraude op deze Voorwaarden leidt tot het uitsluiten van de Deelnemer van de Wedstrijd. De Organisator kan een Deelnemer uitsluiten bij duidelijke en redelijk gegronde vermoeden van fraude en/of inbreuk op deze Voorwaarde.

In geval van vals spelen, manipulatie, misbruiken, misleiding of bedrog (onder meer, maar niet uitsluitend wat betreft het invullen van de persoonsgegevens door bijvoorbeeld valse persoonsgegevens op te geven,…) evenals in geval van redelijk gegrond vermoeden daartoe,  kan de betrokken Deelnemer zonder meer van deelname aan deze Wedstrijd en derhalve van de mogelijkheid tot het winnen van een prijs, worden uitgesloten.

De Deelnemers die uitgesloten worden, zullen onverwijld en permanent worden uitgesloten en mogen niet meer deelnemen aan de Wedstrijd, noch aan enige toekomstige wedstrijd. In al deze gevallen zullen de beslissingen van de Organisator definitief zijn en daartegen staat geen beroep open.

De Organisator behoudt zich het recht voor om de Wedstrijd te verkorten, op te schorten, te wijzigen of te annuleren in geval van enige reden onafhankelijk van haar wil of in geval van overmacht waarbij het vervolgen van de Wedstrijd overeenkomstig huidige Voorwaarden onmogelijk is geworden.

De Organisator behoudt zich bovendien het recht voor om de Wedstrijd te verkorten, op te schorten of te verlengen of om de deelnemingsvoorwaarden, de Prijs of elke andere modaliteit ervan op elk ogenblik en naar eigen inzicht en goeddunken te wijzigen, zelfs buiten enige situatie van overmacht en zonder dat de Deelnemers op grond hiervan enig verhaalrecht krijgen ten aanzien van de Organisator.

Bij een wijziging of opschorting van deze Voorwaarden, zal de Organisator een mededeling van deze wijziging of opschorting duidelijk communiceren.

 

Artikel 11 :    Betwistingen en klachten

Alle beslissingen van de Organisator in het kader van de Wedstrijd zijn definitief, onherroepelijk en bindend. Tegen deze beslissingen staat geen beroep open. 

Eventuele klachten met betrekking tot deze Wedstrijd dienen uiterlijk 7 kalenderdagen na afloop van de Wedstrijd per aangetekend schrijven aan de Organisator worden gericht.

Klachten ingediend buiten de voormelde termijn of die niet schriftelijk zijn opgesteld, zullen niet behandeld worden. 

 

Artikel 12 :    Algemene bepalingen

Door deel te nemen aan de Wedstrijd, gaat de Deelnemer akkoord de Organisator te vrijwaren van welke aansprakelijkheid dan ook voor eisen, kosten, letsel, verliezen of schade van welke aard dan ook die voortvloeien uit of in verband met de Wedstrijd of met de acceptatie, het in bezit hebben, bijwonen of gebruiken van de prijs (behalve in het geval van overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door de nalatigheid van de Organisator, fraude of op andere onwettige wijze).

Geen enkele handeling of stilzwijgen van de Organisator zal beschouwd worden als een impliciete afstand van recht.

Wanneer een of meerdere van de bepalingen van dit Wedstrijdreglement nietig of ongeldig beschouwd zou worden, blijven de andere bepalingen van dit Wedstrijdreglement onverkort gelden.

Deze Wedstrijd valt onder de Belgische wet en jurisdictie van de gerechtshoven van België.

Door deelname aan de Wedstrijd wordt u geacht akkoord te gaan met de Voorwaarden.

Bij vragen of problemen in verband met de Wedstrijd kan contact opgenomen worden met de Organisator via e-mail: communication@toyota.be